Sidan under uppdatering!

Inte helt i kronologisk ordning, men alla länkar borde nu fungera! 

Del 1  Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, Raseborg ly 0747469-8

Gustav Wasa gatan 7 eller Museigatan 2,  10600 Ekenäs

Kustaa Vaasan katu 7 tai Museokatu 2, 10600 Tammisaari, Y-tunnus: 0747469-8

Senaste uppdatering 2018-12-17     Önskar du meddelande då sidan uppdaters?

Hej och välkommen!
Är du första gången på denna sida?
Vänligen börja läsandet med texten under  fotografiet av Lantmannagården. Då de flesta läsarna återkommer regelbundet har jag valt att de nyaste kommentarerna oftast finns överst på sidan! Du får gärna kommentera genom denna link.

 

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 22.04.2013 - 16.06.2014
Styrelseordförande: Ray Lindberg
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Gunnevi Werner
Disponent: OP Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 16.06.2014 - 30.06.2015
Styrelseordförande: Jonas Taipale
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Rasmus Fredriksson
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 30.06.2015 - 21.06.2016
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Åke Juutinen
Disponent: OP Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 21.06.2016 - 27.4.2017
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 27.04.2017 - 
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
 

Egentligen skulle denna skrivelse vara glömd och begraven. Tingsrätten har i sin dom 4.5.2015 ansett att styrelsen och disponent brutit mot såväl Lantmannagårdens bolagsordning som mot Bostadsaktiebolagslagen, mera senare! Vid bolagsstämman 2015 önskade mötesledaren kommentarer angående tingsrättens dom, varken disponent, styrelseordförande eller styrelsemedlemmar ville kommentera saken, ganska förståeligt egentligen, speciellt som det även hade fodrat en hel del mod. .

Jag  försöker redogöra för hela "soppan" som tidigare ordföranden Ray Lindberg kallade hela historian.

Kanske även tips för medlemmar i bostadsstyrelser, disponenter osv. Kontrollera och dubbelkontrollera alltid fakta innan du uttalar dig skriftligt eller muntligt! Du får gärna kommentera eller rätta mig om något är fel eller oklart.   

De finskspråkiga citaten har jag erhållit från Kiinteistöliitto (Fastighetsförbundet), från Bostadsaktiebolagslagen eller från Justitieministeriets sidor angående tillämpningen av Bostadsaktiebolagslagen

asunto-osakeyhtiön hoitovastike KO 15/3498   L 14/8984 4.5.2015

SENASTE NYTT, INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kan vi lita på Polisen? Jonas Taipale Fastighetsförbundet, oklara felaktiga dyra utlåtanden
Bedrägliga styrelseprotokoll? Ann-Mari Jansson Att läsa E-mail är inte så lätt! Rasmus Fredriksson!
Aktieägare fråntas rösträtten! Rasmus Fredriksson Styrelsen försöker lura aktieägare på över EURO 20.000,00

SENASTE NYTT:
Angående bevisföring till Tingsrätten.
 
Pågår redigering - stavfel och annat korrigeras snarast!
Lantmannagården i Ekenäs Av någon orsak tycker jag att det danska frimärket  från 1998 passar som illustration

Mogens Andersen: Alfa

För en tid sedan talade jag med vår disponent Ann-Mari Jansson angående lägenheten A14-15 i Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs. Hon frågade var i bolagets bevisföring till Tingsrätten  år 2014 det stod att lägenheten A14-15 redan för länge sedan godkänts som affärslägenhet. Tyvärr kunde jag inte hjälpa henne emedan min syn just då var nedsatt. Nu efter några operationer vill jag gärna återkomma. Även några andra frågor har uppkommit under mellantiden.

Tydligen har även den styrelse som är ansvarig för texten till Tingsrätten inte kontrollerat fakta eller kanske medvetet försökt vilseleda Tingsrätten. Eller kanske tidigare och senare styrelser har fel?

Ansvariga för den skriftliga bevisföringen var dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson. Disponent Ann-Mari Jansson torde inte ha deltagit utgående från frågan ovan.

Ansvariga för de beslut (felaktiga skötselvederlag och kapitalvederlag, bedrägligt disponentintyg, olagligt röstförfarande vid bolagsstämma osv.) var tidigare styrelseordförande Ray Lindberg, Vivica Elgh och Jonas Taipale. Disponent var Ann-Mari Jansson.

JM Peter Högnäs, OP-Filia Oy Ab / Notariatcentralen har sammanställt inlagan till Tingsrätten enligt de uppgifter han erhållit av dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson, eventuellt även av disponent Ann-Mari Jansson. Då jag nämner JM Peter Högnäs i texten nedan gäller det alltså uppgifter han erhållit av Jonas, Vivica och Rasmus och eventuellt Ann-Mari Jansson.
Jag har ett flertal gånger begärt att få ett samtal med JM Peter Högnäs. Tyvärr har det inte varit möjligt.

Enklast följer du med resonemanget om du skriver ut inlagan, som du hittar här!

Denna ruta ger endast en bild varför Lantmannagårdens styrelsen (dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson) känner sig frusterade och kommer med en hel del, som jag ser det lögner för att rättfärdiga tidigare styrelsens (styrelseordförande Ray Lindberg, Vivica Elgh och Jonas Taipale) oförmåga att fungera på ett lagligt sätt.

Sidan 2. 1.2 "Kärandets rättegångskostnader bestrids till grunden och till ett belopp som överstiger 3000 euro (inklusive moms)."
Tydligen var Lantmannagården medveten om en kommande förlust i Tingsrätten. Angående källarutrymmena hade redan bl.a. bolagets revisor Lars-Ove Backman, juris doktor Johan Bärlund, jurister från OP-koncernen (enligt styrelseprotokoll, oklart vilka eller vem) samt Fastighetsförbundets jurist (jurister?) enligt styrelseprotokoll,  meddelat att de anser att Lantmannagårdens (ordförande Ray Lindberg m.fl) tolkning är felaktig. Även Lantmannagårdens dåvarande styrelse (ordförande Ray Lindberg) har meddelat att deras beslutet går mot bolagsordningen och därmed även mot  bostadsaktiebolagslagen och därmed var olagligt. Varför då orsaka en dyr rättsprocess med kostnader för bostadsbolaget om ca 15-20.000,00 euro.
Vad göra?
Jag har år 2015 begärt en kostnadsutredning av disponet Ann-Mari Jansson. Det exakta beloppet, antagligen något högre än 15-20.000,00 euro, blir alltså klarlagt om något år! Samtidigt kommer Tingsrättens dom från 2015 att delas ut åt alla aktieägare.

Sidan 2. 2.1 "Enligt 5§3 mom. i bolagsordningen utgör vederlaget för till affärslägenheterna hörande källarutrymmen som står i förbindelse med ovan- eller bredvidliggande affärslägenhet 0,5 gånger vederlaget per m2 för en bostadslägenhet"
Helt korrekt, men vad JM Peter Högnäs försöker bevisa är oklart.
Vad göra?
Ingenting, helt korrekt. 

Sidan 3. 2.1. "Utrymmet är inte heller ett utrymme som inte står i förbindelse med en affärslägenhet, d.v.s helt åtskilt"
 
Eller på korrekt svenska, utrymmet är ett utrymme som står i förbindelse med en affärslägenhet, d.v.s. helt åtskilt. Står i förbindelse, dvs helt åtskilt? Litet oklart men helt klart att Lantmannagårdens jurist Peter Högnäs anser att lägenheterna  D41, D42 och D43  (kanske även D44) är affärslokaler.
Vad göra 1?
Först får vi tacka tidigare styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson med juridisk hjälp av JM Peter Högnäs. Efter en mängd djupdykande i tidigare protokoll och beslut är det nu klart att D41, D42 och D43 inte är godkända som bostäder utan mot bolagsordningen är affärslägenheter. Även bolagets disponent Ann-Mari Jansson har meddelat min advokat att ovan stämmer.
Vad göra 2?
Bolagets styrelse bör naturligtvis förbjuda att ovannämnda lägenheter används som bostäder. På grund av felaktiga disponentintyg, bedräglig bolagsordning o.a. betyder det relativt stora kostnader för Lantmannagården.
Billigare och enklare är det om styrelsen begär ett förhandsbesked om tillstånd att ändra ovannämnda affärslägenheter till bostäder, precis som de varit de 30 senaste åren. Bostadsstämman godkänner eller förkastar förslaget enligt gällande lag.
Problem?
Styrelseordförande Rasmus Fredriksson samt tidigare styrelsemedlemmar Per-Olof Karsten och Åke Juutinen har enligt disponent Ann-Mari Jansson gjort ett digert arbete och konstaterat 08/2015 att  tidigare styrelseordförande Jonas Taipale samt  styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson med juridisk hjälp av JM Peter Högnäs gett Tingsrätten vilseledande bevisföring. Även Jonas Taipale, Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson. har medgett 26/5 2015 att deras bevisföringen till Tingsrätten inte stämmer med verkligheten.. Om så är fallet bör naturligtvis korrigering ges till Tingsrätten. 

Sidan 3. 2.1. "Klart är således att den korrekta tolkningen av bolagsordningen är att vederlaget för denna typ av källare skall betalas enligt huvudregeln, d.v.s. 1/1"
Nu gör  tidigare styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson med juridisk hjälp av JM Peter Högnäs en ordentlig kullerbytta . Peter Högnäs har meddelat Tingsrätten att D41, D42 och D43 är affärslägenheter. Enligt gällande bolagsordning är vederlaget för denna typ av källar enligt huvudregeln 1/2? Min advokat ansåg att JM Peter Högnäs bevisföring till Tingsrätten är synnerligen ologisk. Håller med!

Sidan 3. 2.1. JM Peter Högnäs "Denna tolkning har även fastighetsförbundet i sitt 26.3.2014 daterade skriftliga utlåtande bekräftat vara korrekt".
Antagligen har Peter Högnäs inte haft tillgång till Fastighetsförbundets utlåtande, citat:

"Korostettakkon kuitenkin, että taloyhtiön vastikepykälä on erittäin tulkinnan-varainen ja lopullinen tulkinta tässä yksittäistapauksessa ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa".
Kiinteistöliitto 26.03.2014 Kristel Pynnönen, Vanhempi lakimies, OTM, Jenni Hupli päälakimies, OTK, VT"

Vad göra?
Lantmannagården borde i fortsättningen försöka att få in åtminstone en person i styrelsen som nöjaktigt behärskar finska.
Kanske även detta översättningsfel borde korrigeras tillsammans med övriga "misstag" till Tingsrätten?

Sidan 3, 2.1 Enligt den skriftliga redogörelse bilagan har disponent Ann-Mari Jansson debiterat för ovannämnda källare 1/1 under en lång period.
Något sådant vederlag har aldrig betalats! Även om tidigare styrelseordförande Ray Lindberg, styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Jonas Taipale gett Fastighetsförbundet missvisande information, kan inte samma infomatio ges Tingsrätten som bevisföring.
Vad göra?
Även detta "misstag" bör korrigeras som falsk bevisföring av tidigare styrelseordförande Jonas Taipale samt  styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson

Sidan 3. 2.1. "Här kan även noteras att bolaget de facto varit tillmötesgående gentemot käranden när det godkänt en koefficient på 0,5 för källareutrymmet i fråga. Enligt en korrekt tolkning av bolagsordningen skall som sagt vederlagets multiplikationskoefficient vara 1, inte 0,5"

Åter igen beskyller Peter Högnäs disponent och styrelse för att ha debiterat ett vederlag mot bolagsordningen och därmed även mot bostadsaktiebolagslagen, till ekonomisk skada för övriga aktieägare!
Vad göra?
Ingenting! Detta är naturligtvis JM Peter Högnäs privata åsikt. Att bolagets revisor Lars-Ove Backman, juris doktor Johan Bärlund, jurister från OP-koncernen (enligt styrelseprotokoll, oklart vilka eller vem) samt Fastighetsförbundets jurist (jurister?) enligt styrelseprotokoll har en annan åsikt är kanske viktigare.

Sidan 3. 2.1. "Detta betyder i praktiken att ändringen till 0,5 är en minskning av vederlaget från 1, inte en höjning från 0,25"
Tur att JM Peter Högnäs inte är anstäld av något handelshus. Att en höjning från 0,25 till 0,5 i praktiken är en sänkning skall man nog vara jurist för att förstå! Speciellt som 1,0 aldrig gällt!
Vad göra?
Ingenting. Tidigare styrelseordförande Jonas Taipale kan naturligtvis även korrigera detta tillsammans med övriga "misstag" till Tingsrätten.

Sidan 3. 2.1. "Nämnda minskning är däremot inte längre möjligt, eftersom parterna synbarligen inte kunnat avgöra ärendet i sämja. Således kommer vederlaget i fortsättningen att fastslås enligt det ovan anförda" (min kommentar 1/1).
Här borde nog JM Peter Högnäs ha låtit Tingsrätten göra sitt arbete innan han fastslår vad som händer i fortsättningen oberoende av Tingsrättens dom!. 
Vad göra?
En stilla undran! Kan det vara tidigare ordförande Jonas Taipale som skrivit inlagen till Tingsrätten även om den undertecknats av JM Peter Högnäs?

Sidan 3, 2.2. "Käranden har också klandrat bolagsstämmans beslut vad beträffar fastställandet av grunden för kapitalvederlaget. I bolagsstämmobeslutet punkt nr. 15 har fastställts att kapitalvederlaget skall vara lika stort för varje kvadratmeter oberoende av utrymmestyp"
Tydligen har Peter Högnäs inte haft möjlighet att ta del av den bilaga som gäller punkt 15. Problemet var att kapitalvederlaget enligt styrelsens förslag skulle beräknas olika för olika utrymmestyper. På min förfrågan på bolagsstämman meddelade dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale att det skulle vara för dyrt för endel om alla betalade enligt kvadratmeter, därför hade styrelsen beslutat att endel betalar enligt kvadratmeter och andra (bl.a, styrelsemedlemmarna Jonas Taipale och Vivica Elgh) enligt en förmånligare vederlagskoefficient.
Vad göra?
Även detta "misstag" bör  tidigare ordförande Jonas Taipale korrigera.

Sidan 3. 2.2 "Med hänvisning till ordalydelsen i bolagsordningen anför käranden att beslutet ifråga strider mot bolagsordningen" (se föregående). "Kärandes ovan beskrivna tolkning av bolagsordningen är felaktig"
Enligt Justitieministeriets direktiv angående tolkning av Bostadsaktiebolagslagen var styrelsens beslut angående kapitalvederlag olagligt. Detsamma ansåg även Tingsrätten och tidigare kutym, kapitalvederlag på samma vilkor som skötselvederlag, gäller även i fortsättningen. Och alla betalar enligt samma grund!  Tydligen anser tidigare styrelseordförande Jonas Taipale samt styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson med juridisk hjälp av JM Peter Högnäs att Justitieministeriets anvisningar är felaktiga.
Vad göra?
Kanske fyrväpplingen, med Jonas Taipale i spetsen, borde kontakta Justitieministeriet och be dem korrigera de felaktiga direktiven? Om de finns!

Sidan 4, 2.3. "Beträffande bilhallen och gårdsplatserna kan för det första konstateras att inget skilt beslut gällande dessa, eller grunderna för dess vederlag, har fattats på bolagsstämman 16.6.2014. Beslutet har fattats långt tidigare. Följaktligen kan beslutet i förevarande ärende inte heller vara föremål för klander. Talan mot beslutet ifråga har inte väckts inom tre månader från det att det fattades. Beslutet skall således i enlighet med ordalydelsen i bostadsaktiebolagslagen 23 kap 1 § anses giltiga"
Peter Högnäs har tydligen missförstått bostadsaktiebolaglagen 23 kap 1 §. Om styrelsen eller bolagsstämman gör ett beslut som är olagligt enligt bolagsordningen eller bostadsaktiebolagslagen gäller inte 3 månaders regeln.
Vad göra?
 Ingenting! Tydligen har JM Peter Högnäs "glömt" bolagsstämmans beslut punt 15, där olika vederlagstyper blandas till en fin blandning.

Sidan 5. 2.3 "Det finns 18 stycken bilplatser. Samtliga 18 bilplatser i bilhallen har förvärvats som en (1) aktie, vilket motsvarar 1/18 kvotdel. Enligt bolagsordningen är bilhallens yta 384 m2. I verkligheten utgörs ca 180 m2 av bilplatser och resten av ett cykelskjul och tekniska utrymmen, av vilka båda sistnämnda används gemensamt av samtliga aktionärer"
 Ärligt och bra att styrelsen medger på vilket sätt de (och tidigare styrelser) brutit mot bolagsordningen och aktiebolagslagen.
Styrelsen (Jonas, Vivica och Rasmus) har gjort ett digert och undersökande arbete. Då såväl Jonas Taipale som Vivica Elgh har bilplatser i huset E:s bilhall kan vi utgå från att ovan, som de meddelat Tingsrätten är sant? Samtidigt är det ett bevis för att nuvarande bolagsordning är helt missvisande
Faklta 1.
Bolagsordningen för Lantmannagården bör korrigeras. I huset E finns en bilhall vars yta fördelas enligt följande. Bilplatser 17 st (Jonas har tydligen inte kontrollerat och trodde att det var 18, som det även står i gällande bolagsordning) sammanlagt 180 m2, reserverat för cyklar 200 m2 samt reserverat för eventuella kommande tekniska utrymmen 4 m2.
Problem 1.
Peter Högnäs har meddelat min advokat 26.05.2015, tydligen efter kontrollmätning av bilhallen.
Av bilhallens yta i hus E är endast 90 m2 reserverat för 18 bilplatser, 294 m2 är ett tomt utrymme som inte är reserverat för varken cyklar eller tekniska utrymmen. Bilplatsernas storlek är således 5 m2/st! En normal bilplats är 10-12,5 m2!
Problem 2
Ett nytt förslag då det gäller bilhallen i E-huset ,tydligen efter konrollmätning av bilhallen.
Styrelseordförande Rasmus Fredriksson samt tidigare styrelsemedlemmar Per-Olof Karsten och Åke Juutinen har meddelat i bilhalen (hus E) finns 18 bilplatser med en sammanlagd yta av 384 m2.
Fakta 1.2
Då det finns olika åsikter om såväl m2 som användning då det gäller bilhallen i Huset E. bör Jonas Tapales m.fl:s bevisföring gälla. Såväl Jonas som Vivica har bilplaser i hallen därtill har disponent Ann-Mari Jansson meddelat min advokat att fakta 1 är korrekt. Skulle det visa sig trota allt att bevisföringen till Tingsrätten var falsk, bör detta natuligtvis korrigeras!

Sidan 5. 2.3. "Här kan också noteras att om bilplatsinnehavarna betalade för hela 384 m2, skulle där även ingå utrymmet för cykelskjulet och de tekniska utrymmena. Utrymmena ifråga skulle följaktligen inte längre kunna användas av de övriga aktionärerna utan att de vore tvungna att betala en avgift åt bilplatsinnehavarna"
Detta är nog juridik på högsta nivå! Att om bilplatsinnehavarna betalade vederlag för hela 384 m2, som de använder, borde övriga aktieägare betala en avgift för att få använda allmänna utrymmen!
Enligt föregående, anser styrelseordförande Rasmus Fredriksson samt tidigare styrelsemedlemmar Per-Olof Karsten och Åke Juutinen att bilhallen till 100% används som bilhall. Enligt Peter Högnäs kan i detta fall bilplatsägarna debitera övriga aktieägare om dessa använder allmänna utrymmen.
Jag utgår från att Peter Högnäs tolkning av bolagsordningen är korrekt. För att kunna eliminera detta problem i en ny bolagsordning vore det bra om Peter Högnäs ville precisera vilken eller vilka paragfrafer som ger denna möjlighet. Skulle hans bevisföring till Tingsrätten inte vara överrens med verkligheten bör detta korrigeras!

Sidan 6. 2.4. "Vad beträffar vederlaget fört den i rubriken nämnda affärslägenheten (min kommentar A14-15) gäller samma som för bilhallen och gårdsplatserna. Inget beslut därom har fattats på bolagsstämman 16.6.2014, utan långt tidigare. Således har beslutet inte klandrats inom den i bostadsaktiebolagslagen föreskrivna tid och är följaktligen giltigt".
Peter Högnäs har tydligen missförstått bostadsaktiebolaglagen 23 kap 1 §. Om styrelsen eller bolagsstämman gör ett beslut som är olagligt enligt bolagsordningen eller bostadsaktiebolagslagen gäller inte 3 månaders regeln. Enligt bolagsordningen är lägenhet A14-15 en affärslägenhet omfattande 137 m2. Enligt disponent Ann-Mari Janssons disponentintyg består affärslägenheten A14-15 av 100 m2 och 37m2 källare. För källardelen bör enligt intyget betalas vederlag enligt koefficient 0,25 vilket även förverkligats. Detta har redan Peter Högnäs (se ovan) angivit som olagligt.
Citat från Tingsrättens dom "
På basis av vad svarande förklarat i sin skriftliga utsaga har tingsrätten gjort den slutsatsen att svarandebolaget vid något tidigare tillfälle beslutit att uppbära vederlag för affärslägenheten A14-15 enligt de uppgifter som framgår ur disponentintyget, dvs att vederlag som uppburits för en golvyta  motsvarande 100 m2 och vederlag som utgår för källarutrymme uppburits för en golvyta som motsvarar 37 m2". Peter Högnäs, Jonas Taipale, Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson har godkänt citatet ovan!

Ett frågetecken är att enligt disponent Ann-Mari Janssons skriftliga besked anser tidigare styrelseordförande Jonas Taipale samt styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson att Peter Högnäs inlaga angående A14-15 inte stämmer med verkligheten. Om Ann-Mari Janssons besked stämmer bör naturligtvis Peter Högnäs självmant göra en rättelseyrkan till Tingsrätten. Eventuellt tillsammans med Jonas Taipale, Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson!
Fakta 1.
Enligt Peter Högnäs inlaga har Lantmannagården "långt tidigare" godkänt att A14-15 är en affärslägenhet. Lantmannagården har haft yrkes disponenter, så man kan utgå från att alla tillstånd har sökts och beviljats.
Fakta 2.
Om Peter Högnäs bevisföring stämmer är det att lyckönska Lantmannagården. Skulle det ha visat sig att byggnadslov gällande A14-15 inte funnits hade aktieinnehavaren haft rätt att kräva bolaget på sammanlagt 42279,22 euro i ersättning för felaktigt debiterade skötsel och kapitalvederlag.
Problem 1.
Enligt Peter Högnäs har Lantmannagården "långt tidigare" godkänt att A14-15 är en affärslokal med en källare om 37 m2.  Enligt de ritningar jag sett finns det inte någon "källare" under A14-15!
Problem 2.
Peter Högnäs kontakta min advokat 26/5 2015 . Hans anser nu att A14-15 inte är en affärslägenhet utan en "källare"att deras bevisföringen till Tingsrätten inte stämmer med verkligheten.. Om så är fallet bör naturligtvis korrigering ges till Tingsrätten. 
Problem 3.
Styrelseordförande Rasmus Fredriksson samt tidigare styrelsemedlemmar Per-Olof Karsten och Åke Juutinen har meddelat 08/2015 är en källare och inte en affärslokal, såsom Peter Högnäs bevisat.
Problem 4.
06.06-2016 Möteskallelse till ordinarie bolagsstämma. 
Styrelseordförande Rasmus Fredriksson samt styrelsemedlemmar Per-Olof Karsten och Åke Juutinen
Punkt 12. Ändring av bolagsordningen: lägenhet A14-15 ändras tillbaka till lager p.g.a. bygglov för ändring till affärslägenhet aldrig funnits. Ändringen träder ikraft från 1.1.2016. Förslaget har gjorts av
Tydligen finns det ett tidigare byggnadslov för lager. Men varför precisera i onödan? Butik, Kontor, Bar, Lager osv, allt idkas i affärslägenheter. Vederlagen är även samma oberoende av användning av en affärslokal. Om det faktiskt står "lager" i byggnadslovet kan styrelsen, om det är ett problem, begära om ändring till affärslägenhet och så är problemet löst.
Konstaterande
Styrelserna under ordförande Rasmus Fredriksson har tydligen efter en mängd hopande konstaterat att A14-15 är en affärslokal och alla tillstånd är i ordning.
2017-2018 (kanske tidigare) har styrelsen godkänt att i affärslägenhet A14-15 bedrivs kommersell verksamhet med upp till 20 deltagare per kurs i MediYoga, Sömnterapi, Medicinsk Yoga osv.

Sidan 6. 2.5. "Alla aktionärer i bostadsaktiebolaget som varit närvarande på bolagsstämman 16.6.2014, inklusive käranden, är medvetna om att bolaget skall ändra bolagsordning. Ett första förslag till ny bolagsordning torde ges från fastighetsförbundet före årsskiftet (2014/15 min kommentar). Således utgör utgången i förevarandemål i vilket fall som helst endast en tillfällig lösning, vilket kärande är medveten om."
Här håller jag helt med Peter Högnäs. Varför beslöt disponent Ann-Mari Jansson mot styrelsebeslut höja diverse utrymmens vederlag med 100%. Höja kapitalvederlag mot tidigare praxis med upp till 300% för en del, sänka kapitalvederlaget för andra med 33%. Sänka skötselvederlaget för någon med 83%. Varför inte vänta och diskutera med aktieägarna om det finns orsak att göra ändringar i en ny bolagsordning. Hur som helst ALLA nämnda förändringar plus några till ansågs av Tingsrätten som olagliga. Förslag till den nya bolagsordning som av Fastighetsförbundet skulle ges årsskiftet 2014/15 väntar vi på ännu (december 2018). Fastighetsförbundet har nu arbetat med vår nya bolagsordning i 4 år till vilka kostnader? Sant eller?

Sidan 6. 2.5. "Med beaktande av detta (se ovan, min kommentar), rättegångskostnadernas omfattning och även det faktum att kärandes intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden, skall kärande oberoende av utgången i målet förpliktas ersätta Svarandebolagets rättegångskostnader".
Matematik är inte lätt, kanske Peter Högnäs inte fått all fakta? Kärandes intresse i ärendet är ca 30x större belopp första månaden och sedan ...., för hela bolaget tiotusentals euron! Återkommer!


 
 

 
Spyfluga Lantmannagården En spyfluga passar bra in i denna ruta. Spyflugans larver används inom medicinen, närmast för sårbehandling och kan därför anses som nyttodjur! Relativt stor  och vacker insekt. Det här är en gåva till styrelse medlemmarna Rasmus Fredriksson, Per-Olof Karsten och Åke Juutinen!

Styrelse försöker genom bedrägligt förslag lura en aktionär på över 20.000,00 EURO!
Därtill skulle bostadsbolaget förlora 3288,00 och Disponentbyrån OP-Filia Oy Ab, enligt Fastighetsförbundets utlåtande, vinna 22.551,22

Enligt Möteskallelsen till ordinarie bolagsstämman 21.06.2016 föreslås bl.a.

"Punkt 12. Ändring av bolagsordningen: lägenhet A14-15 ändras tillbaka till lager p.g.a. bygglov för ändring till affärslägenhet aldrig funnits. Ändringen träder ikraft från 1.1.2016."

Lokalen A14-15 har använts i åratal före 2013 som bostad. Lager (-försäljning) och affärslägenhet torde vara synonymer, men jag utgår från att styrelsen menade att A14-15 borde betala samma verderlag som då lokalen användes som bostad?
2012 önskade innehavaren att lokalen skulle omvandlas till affärslägenhet, vilket bolagsstämman godkände. Från och med maj 2013 har innehavaren betalat skötsel- och kapitalvederlag som för affärslägenhet trots, om punkt 12 stämmer, lokalen inte varit godkänd som affärslokal. Lokalen har inte varit i användning under största delen av perioden. Vederlaget bör beräknas enligt tidigare debiteringar.

Lägenheten A14-15 har betalat vederlag enligt följande:
Period Vederlag Debiterat Bör vara
2013 Maj-December Skötsel 5260,80 876,80
2014 Januari - December Skötsel 7891,20 1315,20
2015 Januari - December Skötsel 7891,20 1315,20
2015 Januari - December Kapital 6018,27 1003,05
2016 Januari - Juni Skötsel 3945, 60 657,00
Sammanlagt   31007,07 5167,85

A14-15 har alltså betalat sammanlagt EUR 25.839,22 för mycket. Styrelsen föreslår att 3288,00 återbetalas. Summan borde alltså vara 25839,22! Detta per juni 2016.

Fortsättning följer:
2013 Maj - 2016 Juni Överföring 31007,07 5167,85
2016 Juli - December Skötsel 3945,60 657,60
2017 Januari - December Skötsel 7891,20 1315,20
2018 Januari - December Skötsel 7891,20 1315,20
Sammanlagt   50735,07 8455,85

A14-15 har per 31.12.2018 betalat totalt EUR 50735,07 men borde ha betalat EUR 8455,85. Bör alltså återfå EUR 42279,22

Fråga till Fastighetsförbundets biträdande chefsjurist Kristel Pynnönen:

Om husbolagets styrelse fattar beslut som de egentligen inte har beslutsrätt till (till exempel i ärenden som kräver byggnadslov), vilket är då disponentens ansvar i fråga?

Kristel Pynnönen "Då disponenten närvarar vid styrelsemötet borde hen känna till att husbolaget åtminstone bör utreda huruvida exempelvis bygglov krävs. Om detta inte förs fram vid beslutsfattandet kan skadeståndsansvar komma på fråga till den del bolaget lider ekonomisk skada".

I vårt fall var disponenten, Ann-Mari Jansson, enligt egen berättelse, medveten om att byggnadslov inte fanns. Trots det debiterade hon A14-15 som affärslägenhet.

Styrelsen bör påminnas om att de är valda att värna om Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs samt bolagets aktieägare. Jag utgår från att styrelsemedlemmarna Rasmus Fredriksson, Per-Olof Karsten och Åke Juutinen inte erhållit ekonomisk kompensation för att i första hand bevaka Disponentbyrån OP-Filia Oy Ab intressen?

Mitt förslag är att styrelsen omgående återbetalar 35703,22. Därefter påbörjar, om nödvändigt, en rättsprocess mot OP-Filia Oy Ab samt Ann-Mari Jansson. I princip borde Ann-Mari Janssons drulleförsäkring ersätt i stort sätt hela beloppet.

Ett frågetecken finns fortfarande. Tidigare styrelseordföranden Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivica Elg och Rasmus Fredriksson har 2014/15 meddelat Tingsrätten att A14-15 godkänts "för länge sedan" som affärslokal. Om trion anser att de gett bedräglig bevisföring till Tingsrätten bör detta naturligtvis korrigeras tillsammans med övriga "misstag".

Ett stort antal aktieägare fråntas rösträtten 2016 -2017-2018, kanske för alltid!

 

Åland 2003 Europa frimärkeÅland 2003 Europa frimärkeÅland 2003 Europa frimärke Ärade Bilplatsägare välkomna till följande Bolagsstämma. Tystnad gäller för er!

 

Bolagsstyrelsen vid Bostadsaktiebolaget LANTMANNGÅRDEN i Ekenäs har beslutat att frånta aktieägare som innehar aktier i Bilhallen RÖSTRÄTTEN vid Bolagsstämmorna tillsvidare. Detta torde endast gälla bilplatsaktierna. Innehavarna får även i fortsättningen använda bilplatserna samt betala skötsel- och kapitalvederlag.

Orsaken till beslutet är oklart, men en orsak kan vara att en styrelsemedlem har mist sin rösträtt genom Tingsrättens dom (har inköpt aktier på ett sätt som Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen förbjuder!) och på detta sätt genom styrelsebeslut fått fullmakt att representera Bilhallen på bolagsstämmorna utan att alla ägare till berörda aktier gett honom fullmakter. 

Risk finns att röstförfarande från Bolagsstämman 2014 upprepas, d.v.s att avgivna röster  överstiger 100%! Detta behandlades senare vid Tingsrätten och resultatet torde alla kunna gissa! 

Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid OP Raseborg kan kommentera. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens juridiska angelägenheter. Återkommer!Läskunskapen har sjunkit i Finland! Också då det gäller Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs märks problemet tydligt!
2007 Upp och ner Ofta blir allt upp och ner i Lantmannagården!


Styrelseordföranden och Brandmannen Rasmus Fredriksson erhöll mitt E-mail 14.6.2016  där jag meddelade bl.a. att Revisionsberättelsen för 2015 inte fanns med i handlingarna gällande Bolagstämman för år 2015, jag citerade 
"22 § Stämmohandlingar samt framläggande och sändande av dessa.
Styrelsens beslutsförslag samt senaste bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och verksamhets granskningsberättelse ska under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägarna på den plats som anges i kallelsen"


Mitt förslag var att styrelsen sänder en ny korrigerad möteskallelse enligt ovan omgående och Bolagsstämman kan ske inom juni månad eller något senare.

Så långt var allt OK och jag erhöll svaret som tyder på att Styrelseordförande Rasmus Fredriksson förstått min text
"Hej,
 Bifogat finns revisionsberättelsen för 2015. Originalet finns till påseende på Andelsbanken Raseborgs kontor, Stationsvägen 1 2. våningen.
Hälsningar,
Rasmus Fredriksson"

Men sedan blev det problem med läsandet

Citat från Bolagsstämmoprotokollet 21.06.2016
”-ordförande informerade om aktionär Östermans e-post från 14.06.2016 där han meddelar att
kallelsen till bolagsstämman är olaglig eftersom hans ärende inte fanns på föredragningslista
n."
 
"Något sådant har jag aldrig påstått! Detta är alltså en direkt lögn! Vänligen Rasmus, korrigera ditt
utlåtande vid följande bolagsstämma och be att Ann-Mari även protokollför detsamma. Önskade du
bara irritera mig? Du lyckades"
skrev jag 26.4.2017!

Enligt bolagsstämmoprotokollet 27.4.2017 "Österman uttrycker följande "Möteskallelse till Bolagsstämman. Tyvärr saknades revisionsberättelsen, vilket betyder att Bolagsstämman kan försigå men några lagliga beslut kan inte göras".

Någon korrigering angående Bolagstämmoprotokollet 21.6.2016 har inte skett så jag utgår från att korrigering sker vid Bolagsstämman 2018.

Förslag till rättelse:
Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs
Disponent Ann-Mari Jansson
OP-Filia Ab
Stationsvägen 1
10600 EKENÄS

Till Bolagsstämman 2018

Jag, Rasmus Fredriksson, styrelseordförande och i det civila jobb som brandman på Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos, önskar vänligen meddela att
Aktionär Österman föreslog i ett E-mail daterat 14.6.2016 att bolagsstämman skulle flyttas fram några dagar på grund av att styrelsen glömt att beställa revisionsberättelsen, som enligt bostadsaktiebolagslagen måste bifogas med övriga handlingar för bolagsstämman, för att stämman skall vara lagligt sammankallad.

På Bolagsstämman meddelade jag enligt protokollet från mötet ”-ordförande informerade om aktionär Östermans e-post från 14.06.2016 där han meddelar att kallelsen till bolagsstämman är olaglig eftersom hans ärende inte fanns på föredragningslistan."
Detta är naturligtvis en lögn från min sida, något sådant har Österman varken skrivit eller muntligt sagt. 

Jag kommenterade även mitt "faked news" även på Bolagsstämman 2017, men inte blev det mycket bättre.

Jag hoppas alla på Bolagsstämman 2018 godkänner att jag var en hel del bortkommen och upprepar ännu en gång, Österman föreslog alltså att Bolagsstämman 2016 skulle flyttas fram några dagar på grund av att styrelsen glömt att beställa revisionsberättelsen, som enligt bostadsaktiebolagslagen måste bifogas med övriga handlingar, för att stämman skall vara lagligt sammankallad.

Om sedan också Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs måste följa Aktiebolagslagen är sedan en fråga som Tingsrätten antagligen får analysera ännu en gång. Detta skedde även 2015 och då var svaret "Bostadsaktiebolaget Lantmannagården i Ekenäs bör följa Bostadsaktiebolagslagen". Ganska förvånansvärt egentligen men det var 2015, kanske det inte mera gäller?

Med utmäkt högaktning

Rasmus Fredriksson
Styrelseordförande Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs, och brandman vid Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos

1984 1934 års lag 1734 års lag gäller till stora delar fortfarande. För disponenter och styrelser är det viktigare att känna till grunderna i Bostadsaktiebolagslagen.


Tydligen har dock mitt budskap gått hem! Enligt Protokollet från Bolagsstämman 2017.

Punkt 5. Bolagsstämman konstaterades stadgeenligt sammankallad och beslutför. Kallelsen postad och utdelad den 6.6.2016.

Punkt 7 ". ..... Närvarande aktionärer erhöll kopia på revisionsberättelsen då de anlände till bolagsstämman." Icke närvarande aktionärer erhöll inte revisionsberättelsen. Min tolkning punkt 7: Bolagstämman konstaterades inte stadgeenligt sammankallad och inte beslutför. 


Fastighetsförbundet - Kiinteistöliitto     Y-tunnus: 0307769-5
Fastighetsförbundet har ansetts som en auktoritet då det gäller i princip allt som har med fastigheter att göra. Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs är medlemmar i förbundet. Vår disponent Ann-Mari Jansson hade problem att tolka den bolagsordning, som hon författade 2012.
Problemet var vilket bolagsvederlag som skulle betalas av innehavarna till lägenheterna D41, D42 och D43. Problemet var källarna!

Ann-Mari Jansson kontaktade Fastighetsförbundet och erhöll svaret enligt 5 juni 2013 daterat  Styrelseprotokoll 4/2013. "Lägenheterna D41-43 skall enligt senaste tolkning (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och Fastighetsförbundet) betala vanligt vederlag 3,20/m2 + källare 0,80/m2. Protokollet har undertecknats av Ray Lindberg, Jonas Taipale, Vivica Elgh, Gunnevi Werner samt Ann-Mari Jansson.
Alltså samma vederlag som alltid gällt och även Tingsrätten ansåg senare som det korrekta.

Någon månad senare (datum saknas och "muntligt" angivits) har Styrelseprotokollet 4/2013 ändrats, nu "Lägenheterna D41-43 skall enligt senaste tolkning (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och Fastighetsförbundet) betala vanligt vederlag 3,20/m2 + källare 1,60/m2. Protokollet har undertecknats av Ray Lindberg och Jonas Taipale.
Intressant här är att i bolagsordningen inte finns nämnt något vederlag för bostäder med koefficient 0,5 (=1,60)!

Tydligen var disponent Ann-Mari Jansson och styrelsemedlemmarna inte nöjda med de två alternativen utan kontaktade på nytt Fastighetsförbundet (och Andelsbanken Raseborg?)
Fastighetsförbundet var tjänstvillig och kom med ett nytt utlåtande "Från Fastighetsförbundets utlåtande (bilaga) framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x (=3,20 min kommentar) bostadsvederlag efter som inget nämns i bolagsordningen".

Fastighetsförbundets jurist (jurister) har alltså tolkat samma bolagsordning  till att vederlagen för nämnda källare
Skall enligt senaste tolkning vara 0,80 (ca 5.juni 2013)
Skall enligt senaste tolkning vara 1,60 (antagligen december 2013)
Skall enligt senaste tolkning vara 3,20 (ca 2.juni 2014)

Vår bolagsordning är skriven på svenska. Kanske det var problemet, men vore det inte bättre att Fastighetsförbundet meddelat "emme osa ruotsia, kiitos ja hei". Nu blev det tre utlåtanden, pris ca 3-4000 euro!

Rent moraliskt borde Fastighetsförbundet helt frivilligt returnera de 3-4000 eurona. Även disponent Ann-Mari Jansson och bostadsstyrelsen med styrelseordförande Rasmus Fredriksson i spetsen kunde vara aktiva då det gäller återbetalningen.

Frågan är, kan vi lita på FASTIGHETSFÖRBUNDETS utlåtanden i fortsättningen?
Mitt svar är NEJ!

                                 Tordyvel - Lantmannagarden               


Publicerar gärna eventuell kommentar från Fastighetsförbundet och/eller undertecknarna.
Frågetecknen hopar sig!             Korsa fingrar eller svansar vid fake news!
 Korsa fingrar eller svansar
Enligt de uppgifter jag nu erhållit är det ett skrivfel i det första styrelse protokollet. Vederlaget enligt Fastighetsförbundets tolkning skall vara 1,60 och inte 0,80 som felaktigt angetts i styrelse protokollet. Tyvärr hade undertecknarna Ray Lindberg, Jonas Taipale, Vivica Elgh, Gunnevi Werner samt Ann-Mari Jansson inte möjlighet att kontrollera texten (?).

Protokoll nummer 2 där vederlaget är korrigerat (undertecknare Ray Lindberg och Jonas Taipale). Enligt Fastighetsförbundet skall vederlaget vara 1,60.

Enligt disponent Ann-Mari Jansson har Fastighetsförbundet inte inte i något skede ansett "att enligt senaste tolkning bör vederlaget vara 1,60"! Alltså är åtminstone 2 styrelseprotokoll helt bedrägliga och missvisande om förklaringarna stämmer!  Det skulle vara fint om Ray Lindberg kunde kommentera. Ray Lindberg var styrelseordförande då dessa mystiska protokoll skrevs.

Också sammandraget och översättningen av Fastighetsförbundets utlåtande är tvivelaktigt. 1,0 betyder 3,20/m2 och 0,5 = 1,60. Märk att om styrelsen faktiskt tror på Ann-Mari Jansson översättning och litar på Fastighetsförbundets "utlåtande". Varför föreslår då styrelsen att bolagsordningen inte skall gälla då det gäller vederlag? Kanske Ray Lindberg eller Ann-Mari Jansson vill kommentera! Tycker du att det finska utlåtandet och den svenska översättningen är korrekt?:

”Korostettakkon kuitenkin, että taloyhtiön vastikepykälä on erittäin tulkinnan-varainen ja lopullinen tulkinta tässä yksittäistapauksessa ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa".

Kiinteistöliitto 26.03.2014 Kristel Pynnönen, Vanhempi lakimies, OTM

Jenni Hupli päälakimies, OTK, VT

Hela utlåtandet hittar du här!

  Vid uppdatering av bolagsordningen framkom ett tolkningsfall. Hela sammandraget!

"Från fastighetsförbundets utlåtande (bilaga) framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen. Styrelsen föreslår vederlaget för källare m2 till 0,5 x bostadsvederlag".

Ann-Mari Jansson, disponent  2.6.2014

Bolagets disponent Ann-Mari Jansson kan ge mera uppgifter till aktieägarna i Bostads AB Lantmannagården, det gäller även eventuella blivande aktieägare. Begäran sänds till: ann-mari.jansson(at)op.fi ,  OP-Filia, Disponentbyrån, Stationsvägen 1, Ekenäs. Telefon: 010 257 3440 (0,0835 e/samtal + 0,167 e/min) Obs om du skickar e-post till Ann-Mari ersätt (at) med @.
2018-01-12 Disponent Ann-Mari Jansson har erhållit besked om denna ruta. 
2018-01-12 Kiinteistöliitto Uusimaa känner till denna ruta.


 Kan vi lita på POLISEN i Ekenäs? 

På bolagsstämman våren 2015 berättade dåvarande styrelseordföranden brandmannen Jonas Taipale en helt otrolig historia om Polisens arbetssätt i Ekenäs.

 
Överkommissarie Mats Lagerstam vid Raseborgs polisen har, enligt Jonas Taipale, tvingat mig att stänga de sidor du just nu läser

Raseborgs polisens beslut har endast delgivits Jonas Taipale

Intressant här är att enligt överkommissarie Mats Lagerstam har polisen inte haft tillgång till de www sidor, som överkommissarien enligt Jonas Taipale har förbjudit. En orsak kan naturligtvis vara att sidorna inte mera fanns på nätet då förbudet enligt Jonas Taipale gavs

Intressant är även att något protokoll angående förbudet inte finns i Polisens arkiv

De övriga närvarande styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson godkände dåvarande styrelseordförande Jonas Taipales utlåtande. Eventuellt ansåg vår disponent Ann-Mari Jansson "nu överdriver nog den gode Jonas lite" då hon som protokollförare "glömde" notera Jonas Tapailes inlägg, eller kanske hon ansåg att nämnandet av "Mats Lagerstam" inte var så finurligt?

Några frågor!

Kan Polisen förbjuda www-sidor utan att ha sett dem? Nej!

Kan det faktiskt stämma att Polisen gör ett lagligt och bindande beslut utan att meddela ägaren till i detta fall www-sidorna? Nej!

Kan Polisen göra ett lagligt och bindande beslut utan att protokollföra beslutet? Nej!

Kan man utgå från att Jonas Taipale ljugit vid Bolagsstämman våren 2015? Ja!

Kan man utgå från att Jonas Taipale ljugit vid Bolagsstämman 2015 då sidorna, genast efter Jonas Taipales utlåtande, åter finns publicerade på nätet för allmän delning och polisen inte ingripit? Ja!

Kan vi lita på Polisen?
Ja!

Hur komma vidare?
 
Ganska enkelt egentligen!
Jag har föreslagit för bolagets disponent Ann-Mari Jansson och styrelseordförande 2017/2018 Rasmus Fredriksson (ingendera har motsatt sig) följande:

Tidigare styrelseordförande Jonas Taipale meddelar skriftligen samtliga aktieägare i Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs

LÖGN 1. Att Jonas Taipales meddelande på bolagsstämman 2015 angående polisens agerande nämnt ovan är en direkt lögn

LÖGN 2. Att jag (Karl-Johan Österman), som han meddelade på bolagsstämman 2015, har sänt honom hundratals (300 eller mera) E-mail, inte stämmer och är ett lögnaktigt utlåtande. Under den period Jonas Taipale var styrelseordförande sände jag honom ett (1) E-mail! Tidigare under en lång period säkert några tiotal.

LÖGN 3. Att jag har sänt honom E-mail med förskräckliga djurbilder är också en lögn familjen Taipale påstod. Jag har aldrig sänt honom E-mail med djurbilder och om jag hade gjort det var är problemet?

Eftersom Jonas Taipale kom med sina lögnaktiga påståenden som styrelseordförande bör Jonas Taipales skriftliga besked behandlas på följande bolagsstämma. Efter det att jag erhållit protokollet från bolagsstämman raderas denna skrivelse under förutsättningen att inga påhittade förklaringar ges. Skulle ovannämnda lögner vara ett styrelsebeslut, bör naturligtvis även de dåvarande styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson meddela om sitt deltagande i "beslutet".

Bostads AB Lantmannagården borde snarast få en ny bolagsordning. Här är Jonas Taipale den som bromsar och är i nyckelställning. Ingenting kommer att ske innan Jonas Taipale erkänner att han ljugit!

Personligen tycker jag att Jonas Taipale även borde kontakta överkommissarie Mats Lagerstam och be om ursäkt. Säkert bättre än att Polisen kontaktar Jonas! Men det är en sak mellan Polisen och Jonas som jag inte vill blanda mig i!

Delgivits: Disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande (2017/18) Rasmus Fredriksson, styrelseordförande (2014/15) Jonas Taipale

Tyvärr har det nu framkommit att dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale med styrelse även gett Västra Nylands Tingsrätt grovt felaktig bevisföring.
Ny rättegång? Återkommer!


https://cristal.fi/se/osta/423-Kustaa-Vaasan-katu-7-A.html
Asunto myydään:
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs

Tammisaari, keskusta, Kustaa Vaasan katu 7 A 6, 133 m2

Velaton myyntihinta 290 000 €
Myyntihinta 287 182.10 €
Rahoitusvastike 37.64 €/kk
Hoitovastike 425.60 €/kk


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bolagets disponent Ann-Mari Jansson kan ge mera uppgifter till aktieägarna i Bostads AB Lantmannagården, det gäller även eventuella blivande aktieägare. Begäran sänds till: ann-mari.jansson(at)op.fi ,  OP-Filia, Disponentbyrån, Stationsvägen 1, Ekenäs. Telefon: 010 257 3440 (0,0835 e/samtal + 0,167 e/min) Obs om du skickar e-post till Ann-Mari ersätt (at) med @.


Kopparödla 
Kopparödla
Anguis Fragilis
Ca 25-40 cm lång, sällsynt sand- eller kopparbrun ödla.
Fridlyst
2018-01-12 Disponent Ann-Mari Jansson och styrelseordförande (2017-2018) Rasmus Fredriksson har erhållit besked om denna ruta.  2018-03-05 även Jonas Taipale.


Några citat ut Bostadsaktiebolags lagen
1 §
TillämpningDenna lag tillämpas på alla aktiebolag som är registrerade som bostadsaktiebolag enligt finsk lag, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.
22 § Stämmohandlingar samt framläggande och sändande av dessa

Styrelsens beslutsförslag samt senaste bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och verksamhetsgranskningsberättelse ska under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägarna på den plats som anges i kallelsen.

Lantmannagården sände 06.06.2016 kallelse till ordinarie bolagsstämman 21 juni 2016 klockan 17.00

Normalt ingår i möteskallelsen även revisionsberättelsen, men inte denna gång. Styrelsen  hade”glömt” bifoga eller meddela var den fanns tillgänglig. Det visade sig att en revisionsberättelse för 2015 inte fanns. Antagligen hade styrelsen glömt att beställa en dylik?

Frågan är, kan bolagsstämman som hölls 21.6.2016 anses vara laglig och besluten giltiga? Styrelsen var medveten om problematiken redan 14.6.2016. 17.06.2016 erhöll jag revisionsberättelsen. Nästan alla andra blev utan!

Jag deltog inte i bolagsstämman, men begärde 30.8.2016 av styrelseordförande Rasmus Fredriksson en kopia av protokollet från den s.k. bolagsstämman 21.6.2016. Jag har inte erhållit kopian ifråga så jag utgår från att även styrelsen anser att mötet inte var lagligt sammankallat och endast ett diskussionstillfälle. Kanske ordinarie bolagsstämma för 2015 sammankallas samtidigt som motsvarande för 2016. Lagligt?

Sedan en fråga som förbryllar mig. I möteskallelsen för mötet 21.06.2016

"Punkt 12. Ändring av bolagsordningen: lägenhet A 14-15 ändras tillbaka till lager p.g.a. bygglov för ändring till affärslägenhet aldrig funnits. Ändringen träder ikraft från 1.1.2016"

Fråga 1. Hur kan en bolagsordning som tidigast kan bli godkänd av alla instanser år 2018, gälla fr.o.m. 1.1.2016? Om tanken var att ändringen skulle ske retroaktivt mot bolagsordningen har Tingsrätten redan en gång förbjudit Lantmannagården till dylika beslut.

Fråga 2. Hur kan A 14-15 ändras tillbaka till lager då lägenheten inte tidigare varit "lager". Gällande och tidigare bolagsordning känner inte till begreppet "lager"? Antagligen avser disponent och styrelse att lager och affärslokal är olika benämningar av samma sak vilket oftast är korrekt. Men varför då ändring enligt Punkt 12.?

Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid OP Raseborg kan kommentera. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens juridiska angelägenheter. Återkommer!
 

 

Styrelsemedlem Per-Olof Karsten anser att vederlaget för ägda lägenhet i Lantmannagården bör sänkas med 50%! Gäller inte övriga motsvarande lägenheter!
För att kompensera bortfallet har bostadsstyrelsen föreslagit bl.a. följande ändringar i Bolagsordningen:
 
Två pensionärer i separata lägenheter skall i fortsättningen betala dubbla  vattenavgifter per person!
En lägenhets vederlag och avgifter till Lantmannagården skall höjas med skäliga ca 350% per månad! 2 lägenheters avgifter med 100% o.s.v.
De övriga styrelsemedlemmarna berörs inte av förslagna ändringar!
Ovannämnda förslag behandlas vid en extra bolagsstämma 28.09.2015.
"Trots att styrelsen gjort ett digert arbete för att förnya bolagsordningen, godkändes den inte" meddelade disponet Ann-Mari Jansson. En helt onödig extra bolagsstämma alltså. I normala bostadsbolag kontaktar styrelse och disponent de aktieägare som berörs för att unvika onödiga extra bolagsstämmor. I detta fall torde problemet vara att styrelsen och disponent trots digert arbete inte kunnat tolka sitt eget förslag till ny bolagsordning och följderna av densamma! Ledsamt!

Enligt cirkulär till aktiägarna var det en aktionär som fällde styrelsens digra arbete?
Det visade sig att det faktiskt gällde 17-18 aktieägare, men de övriga hade endast ett minimalt antal aktier och ansågs antagligen inte vara röstberättigade?

 "Lagar är till för att kringgås" 
säger Peter Knuts, ordförande för CENTERNS svenska disktrikt
Svenska Yle 20.12.2016

 

Del 1. Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Kostnader långt över 10.000 euro, men nu vet vi, lagarna gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:


Del 2. Olagligt enligt Tingsrätten att mot bolagsordningen tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Del 3. Om en lägenhet eller del av en lägenhet köps på ett olagligt sätt enligt Tingsrätten, får då även den nya ägaren sälja den på samma olagliga sätt? Naturligtvis hur annars?

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands Tingsrätt!  

Del 5. Kanske som i Nordkorea! Röstningsprocent på Bostads AB Lantmannagårdens bolagsstämma över 100%! Västra Nylands Tingsrätten godkänner inte!

 

Lantmannagården i Ekenäs

Detta är berättelsen hur en liten obetydlig sak kan växa ofantligt med hjälp av orutinerade och allvetande styrelsemedlemmar och disponenter, rutinerade jurister, advokater, domare osv!

Sammanfattning av ett långt händelseförlopp!
Enligt bolagsordningen finns det källare av två typer, källare i kombination med en affärslokal (vederlags koefficient 0,50) eller övriga källare (vederlags koefficient 0,25).
Problemet är enligt styrelser och disponent att det inte framkommer ur ovan till vilken kategori en källare i kombination med en bostad hör av dessa två möjligheter.
Rent logiskt är det är det knappast svårt, men varför göra en enkel sak enkel?

Västra Nylands Tingsrätten meddelade helt snällt sin dom 4.5.2015 att det är det som står i bolagsordningen som är viktigt, inte det som saknas och underkände styrelsens tolkning, precis som även ett stort antal jurister, sex (6) stycken var det visst, en juris doktor med domarrättigheter, fastighetsförbundet och bolagets egen revisor även gjort.
Rejält över 10.000 (tiotusen) EURO har denna process kostat. Slutresultatet är det väntade, att Bostadsaktiebolagslagen även gäller Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs!

Mycket gick fel under såväl rättegången som speciellt tidigare. Här är ett sammandrag, som hade det goda med sig att varken tidigare styrelseordförande Jonas Taipale eller styrelsemedlem Vivica Elgh, som båda varit aktiva i hela processen, inte återvaldes på egen begäran.

Här ingår endast en liten del av meddelanden fram och tillbaka som berör denna berättelse. Anser någon behörig att något viktigt saknas, eller att jag missförstått något! Meddela gärna så kompletterar jag.

2012 Glada amatörer försöker spara pengar för husbolagets räkning men... !

Denna berättelse började då en aktionär önskade ändra sin lokal till affärslokal, förändringen måste införas i bolagsordningen och enligt den nya bostadsaktiebolagslagen måste även bolagsordningen delvis omarbetas. Inga problem, den gamla bolagsordningen har gällt utan tolkningsproblem i över 20 år, det gällde enbart att göra några smärre ändringar och resten kopierades från den gamla bolagsordningen. Inga jurister eller sakkunniga behövdes och vi sparade en massa pengar, trodde vi!
Bolagsstämman 2012 godkände vårt mästerverk och efter några resor till magistraten kunde den nya bolagsordningen tas i bruk från och med maj 2013.

 

Bakgrund - Vad är en källare?  

Lantmannagården i Ekenäs sovrum? Lantmannagården i Ekenäs sovrum   Lantmannagården i Ekenäs sovrum Lantmannagården i Ekenäs sovrum

Några telefonbilder, De två sista bilderna visar hur pulver eller sporer tränger in genom väggen, som vid alla mätningar har en hög fukthalt. Antagligen inget farligt förutsatt att man inte andas in "vad det nu är". Den bortre väggen är nu reparerad och borde vara bra 2-3 år framåt. Sovrum?

Visst är det trivialt, men den stora frågan då det gäller Lantmannagårdens bolagsordning är: Vad är en källare? Enligt bolagsordningen finns 2 olika källartyper, källare i samband med en affärslokal, vederlagskoefficient 0,5 eller övriga källare, vederlagskoefficient 0,25. Ganska enkelt egentligen!

Enligt bolagsordningen består min bostad av 4r+k+b+kä 97+51 m2 (51 m2 källare)!

Kanske jag bör meddela att då jag köpte min radhuslägenhet för några år sedan angavs det klart i disponentintyget att för källarens del gäller vederlagskoefficient 0,25. Även förmedlare, tidigare ägare och viktigast dåvarande disponent intygade detsamma. Även bolagsordningen ansågs av alla att vara helt klar på denna punkt. Problemet nu? Vet inte, men tydligen finns det!! Dessutom finns det i radhuset även 2 andra källare ägare med motsvarande disponentintyg (olika disponenter) och samma innehåll!

 

2013-03-06 Här börjar problemen även om vi var omedvetna om det då!

6 mars 2013 hade vi styrelsemöte, det sista för min räkning,  hemma hos mig (Karl-Johan Österman). Litet speciellt var det att då budget och vederlag diskuterades var endast Jonas Taipale och jag på plats från styrelsen. Vivika Elgh var även på mötet men endast några minuter på grund av ett kulturellt möte i Hangö. På mötet tar även vår disponent första gången officiellt upp frågan om vederlaget för radhusets källare. Enligt disponenten skulle vederlaget sänkas med 50%  alltså från 0,80/m2 till 1,60 och därmed höjas med 100%. Litet kryptiskt kanske? Även för Jonas Taipale  kom denna fråga helt plötsligt och ingen godkände förslaget. Förövrigt löpte styrelsemötet helt normalt!

Här hoppar jag till oktober 2013, egna regler

23 oktober 2013 begärde jag att få en kopia av protokollet för styrelsemötet 2013-03-06. Följande dag, 24.10.2013, fick jag svar av styrelseordföranden Ray Lindberg. Tyvärr finns det regler för hur styrelseprotokoll får ges ut (även om jag var 50% av deltagarna på styrelsemötet!). Ray bekräftar i samma E-mail att i mötesprotokollet har noterats att styrelsen inte godkände disponenten Ann-Mari Janssons förslag angående radhusets källare. Det var det jag ville kontrollera så allt är OK!

Här hoppar jag till maj 2014, vad är sant?

Efter 7 månaders väntan får jag protokollet från mötet 2013-03-06, Beslutet, som  Ray Lindberg bekräftat att är noterat i protokollet, saknas. Styrelsemedlemmen Vivika Elgh har nu även deltagit i hela mötet. Frågan är om protokollet har skrivits om efter det att  Ray Lindberg läst det. Det skulle vara naturligt med tanke på följande stycke. Eller hemsk tanke, har Styrelseordförande  Ray Lindberg ljugit för mig? Nu har protokollet i alla fall korrigerats i enlighet med Rays och min åsikt.

 

Tillbaka till april 2013, Är vi i Nord Korea?

Efter bolagsstämman 2013 sände disponenten till oss i radhuset en vederlagsräkning, som går emot styrelsemötets beslut. Vårt vederlag steg delvis utan bolagsstämmobeslut med 100%. Vi godkände inte disponentens beslut, jag meddelade min närmaste granne att det var ett misstag, som skall korrigeras fortast. Jag hade ju själv deltagit i styrelsemötet som inte godkände disponentens förslag. 7 maj 2013 erhöll jag Disponentens E-mail där hon meddelar att hon kontaktat 2 jurister, 1 anonym för mig samt vanhempi lakimies OTM Kristel Pynnönen från Kiinteistöliitto som anser att det höjda vederlaget är korrekt även om bolagsordningen inte känner till ett dyligt vederlag. Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön".skrev vanhempi lakimies OTM Kristel Pynnönen i det skriftliga utlåtande några månader senare! Nu vet jag inte vad jag skall göra mera" skrev disponenten Ann-Mari Jansson och visst ville jag hjälpa.

Jag kontaktade bolagets revisor Lars-Ove Backman 13 maj 2013 och fick svar nästan omgående. Bolagsordningen bör skrivas om så att alla kombinationer bostad-affärslägenhet-källare och så vidare finns specificerat. Tills det bör vederlaget vara som före förhöjningen. Enkelt och klar, jag sände en kopia av Lars-Ove Backmans brev till styrelsemedlemmarna, disponenten hade redan erhållit detsamma. Styrelsens svar "det finns andra åsikter" och lämnade revisorns utlåtande utan åtgärder. Revisorn är anställd av bolagsstämman för att övervaka styrelsen. Att sedan styrelsen nonchalerar revisorns utlåtande är nog mer än skandal! Skulle styrelsen ha godkänt revisorns meddelande skulle hela affären vara över, men så blev det inte. Alldeles speciellt är att vår disponent Ann-Mari Jansson meddelat vår revisor att Fastighetsförbunder och en anonym jurist från Andelsbanken Raseborg ansett att vederlaget enligt senaste tolkning bör vara 0,5. Disponent Ann-Mari Jansson har senare meddelat att Fastighetsförbundet aldrig ansett att 0,5 är det korrekta, Att den anonyma juristen vid Andelsbanken Raseborg kommit till resultatet 0,5 är inte troligt då bolagsordningen endast anger alternativen 0,25 och 1,00 då det gäller bostader. REVISORN HAR ALLTSÅ FÅTT AV DISPONENT OCH STYRELSE LÖGNAKTIGT BESKED! Det lögnaktiga påståendet har inte påverkat revisorns åsikt!

Styrelseordföranden Ray Lindberg meddelar mig att den nya styrelsen skulle behandla saken. Så sker 5 juni 2013, men tyvärr kunde  Ray Lindberg av oklar anledning inte meddela oss styrelsens beslut. Efter över 1 månaders väntan meddelade disponenten Ann-Mari Jansson 11.07.2013 att jag (vi) åtminstone tillfälligt förlorat. "Styrelsen kunde ha gjort ett annorlunda beslut, men såhär blev det även om beslutet inte är slutgiltigt".  Enligt samma E-mail har styrelsen godkänt juristernas muntliga uttalande fullt vederlag eller (3,20). 

Men nu det mystiska, enligt  styrelseprotokollet från 5 juni 2013 lyder texten "Lägenheterna D41-D43 skulle enligt senaste tolkning (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och Fastighetsförbundet) betala vanligt vederlag 3,20/m2 + källare 0,80/m2. Alltså precis enligt bolagsordningen. Trots utlåtande betalar vi fortfarande enligt 1,60! Senare, datum saknas, har disponent Ann-Mari Jansson tillagt med penna "muntligt" och ändrat 0,80 till 1,60!. Enligt samma protokoll har styrelsen inte gjort något vederlagsbeslut!

Här hoppar jag till Bolagsstämman 16.06.2014

På bolagsstämman undrade jag hur Fastighetsförbundet kan ha så olika åsikter angående radhusets källarvederlag:  koefficient 0,25  0,50 och 1,00. Disponent Ann-Mari Jansson meddelade att Fastighetsförbundet inte angett  koefficient 0,50 i sina utlåtande.  Tydligen har korrigeringen till 1,60 varit ett "misstag" och 0,80  det korrekta? Fråga jurister (och disponenter) svaren blir intressanta. Men varför skriva ett styrelseprotokoll som inte stämmer med verkligheten?

 

Domstolsbeslut, nej absolut inte!

I oktober 2013 beslöt jag att något måste göras. Vi hade nu betalat ett felaktigt vederlag i ca 6 månader. Jag beslöt att helt enkelt låta en domstol tolka vår bolagsordning. Kontaktade FOLKSAM, som meddelade att min hemförsäkring täcker största delen av kostnaderna. Folksams jurist ville att jag skulle sända in följande dokument, som jag har rätt till enligt aktiebolagslagen. Styrelseprotokoll AOYL7:6.2§ samt bolagsstämma protokoll AOYL 6:23.4§.

1. Kopia av styrelsemötets protokoll angående beslut att ändra grunderna för vederlaget då det gäller radhusets källare
2. Kopia av bolagsstämmans protokoll angående beslut att ändra grunderna för vederlaget då det gäller radhusets källare
3 Kopia av styrelsens meddelande  (till mig) angående förändring av grunderna för vederlaget och den höjning av bolagsvederlaget förändringen medför då det gäller Museigatan 2 D 41.

Tyvärr, nu gjorde jag ett ordentligt misstag! Jag lät Styrelseordförande  Ray Lindberg förstå vad jag behövde protokollen till och då blev det stopp! 24.10.2013 får jag besked att dokumenten jag begärt finns men....

"Angående leverans av dokument, så kan vi tyvärr inte ge ut något idag ännu. Vi måste vänta på att vi har utlåtande från Kiinteistöliitto först och sedan samlar vi ihop all tillgänglig information som berör ämnet. Det finns också skilda bestämmelser över hur man får ge ut styrelsedokument, så det är inte något man bara kopierar upp och delar ut. Hur som helst är det ju också bäst för dig att ha allt tillhanda sedan på en gång om du skall berätta vidare om saken" Slutsats: det är bättre för mig att styrelsen inte följer Finlands lag och i detta fall Bostadsaktiebolagslagen!!! Folksam har alltså begärt 3 dokument, men måste vänta på ett fjärde som Folksam inte beställt!

Jag meddelade att jag vidare sänder meddelandet till Folksams jurist, som begärt dokumenten.  Ray Lindberga svar kom som en bumerang "Nå, skulle vara trevligt om du inte hotade med juristen för varje svar jag vänligen försöker ge"?  Ray Lindberg har även känt sig hotat då jag meddelat att brevväxlingen som E-mail även läses av andra än mottagaren (K-J). I allmänhet anses det korrekt att meddela om tredje part även läser personliga  brev.

Bolagsstyrelsen lyckades alltså avvärja ett domstolsbeslut angående tolkningen av Bolagsordningen, som jag skulle ha bekostat. Ray har flera gånger skrivit "vi har behandlat frågan väldigt ingående och helt enligt alla regler o.s.v.". Kanske det ändå finns ett skelett i garderoben eller kanske domstolsbeslutet även gett kommentaren "det finns andra åsikter". Något styrelsebeslut angående Folksams begäran finns inte angivet i styrelseprotokollen.

Jag hoppar igen, denna gång till april 2015

Jag är nog ganska frusterad på hela denna "soppa" som styrelseordförande  Ray Lindberg kallar den. Folksam väntar fortfarande efter över 500 dagar (25.04.2015) på begärda kopior, därtill har jag begärt kopior av de styrelseprotokoll som beröra radhusets källare under perioden 1.1.2014 - 15.06.2014. På dessa har jag väntat över 300 dagar. Enligt Bostadsaktiebolagslagen har jag rätt att få dokumenten ovan.

Här börjar otrevligheterna och de fortsätter tyvärr!

Folksams jurist har nu väntat i 531 dagar på 3 stycken dokument som de enligt Ray Lindbergs löfte skall få. Också på styrelseprotokollen 1.1.2014 - 15.06.2014, som berör radhusets källare har jag nu väntat i 315 dagar. Jag tycker själv att jag haft ett fantastiskt tålamod, men nu är det slut. Jag meddelar disponent Ann-Mari Jansson att jag inom 10 dagar gör en polisanmälan om jag inte får dokumenten. Mitt brev och förtydligande till vår disponenten 7.4.2015  gav mig styrelseprotokoll nr 2/2014. De övriga saknas fortfarande. Får tydligen ta till litet hårdare metoder, men väntar någon vecka enligt orsak som framkommer senare

Styrelsebeslut att förbjuda disponenten att följa lagen!

Jag var nog chockad på bolagsstämman 16.06.2014 då vår disponent Ann-Mari Jansson berättade att det var styrelsens beslut att hon inte fick ge ut de dokument jag begärt och har rätt till enligt bostadsaktiebolagslagen! Jag tappade nog helt koncentrationen. Kan detta faktiskt vara möjligt? Senare har det visat sig att beslutet att förbjuda disponent  Ann-Mari Jansson att ge ut de dokument Folksam begärt inte har protokollförts! Kanske beslutet ändå gjorts då de närvarade styrelsemedlemmarna inte protesterade!

LÖGNER

Det har nu visat sig (juli 2015) att de dokument Folksam begärt och styrelseordförande Ray bekräftat att finns och lovat att FOLKSAM skall få INTE FINNS och har aldrig funnits!  Har faktiskt styrelsen i vårt bolag förbjudit vår Disponent att ge ut dokument som inte finns???? Varför ge Folksams jurist helt felaktiga uppgifter? Det känns inte trevligt att efter nästan 2 års väntan meddela Folksam, tyvärr de dokument som Bostads AB  Lantmannagården i flera repriser lovat att ge ut har aldrig funnits!

 

Återgår till tiden November 2013

11.11.2013 började jag bli desperat. Kontaktade via advokat Klas Weckman juris doktor Johan Bärlund, professor i privat juridik vid Helsingfors Universitet, med domar rättigheter. Johan Bärlunds svar var samma som revisor Lars-Ove Backmans, litet mera mångordigt bara. Bolagsordningen är klar och vederlags koefficienten bör vara 0,25. Styrelsen erhöll Johan Bärlunds utlåtande, men ansåg att det inte vara värt att notera i protokollen. Antagligen anser sig styrelseordförande Ray Lindberg ha betydligt högre juridisk kompetens än en juris doktor!

Johan Bärlunds utlåtande hittar du här!  

Visst blev jag glad, när jag erhöll professor Johan Bärlunds utlåtande, samma åsikt som vår revisor och en mängd andra förståsigpåare. Nu skall väl såväl disponent som styrelsen godkänna utlåtandet?
Men nej, styrelsens svar "det finns andra åsikter" så utlåtandet hade ingen betydelse!


Januari 2014, något måste göras POLISANMÄLAN!

10.1.2014 Vi har nu betalat ett olagligt vederlag i 8 månader. Alla skriftliga utlåtanden av jurister och lagkloka är eniga om att den olagliga delen av vårt vederlag bör returneras. Jag är desperat och då jag nu har Andelsbanken Raseborgs jurists, Fastighetsförbundets jurists, revisor Lars-Ove Backmans, Advokat Klas Weckmans och Juris doktor Johan Bärlunds samstämmiga utlåtanden meddelar jag styrelsen att jag inom några dagar begär att polisen undersöker om brott begåtts. 2 dagar senare har vi de felaktiga vederlagen på våra bankkonton. Även de här besluten, att ändra vederlagen och återbetalning har gjorts utan att det protokollförts!

Jag erhöll ett vänligt brev från styrelseordföranden  Ray Lindberg.  Ray Lindberg meddelade att för hans del var hela denna "soppa", som han kallade den, avslutad, vilket naturligtvis gladde mig. Det var riktigt skönt att inte fundera på källare under ett flertal månader! Tyvärr stämde inte det uttalandet heller, men mera om det i följande stycken!

 

Fastighetsförbundet ger ett utlåtande!!

Fastighetsförbundets utlåtande 26.03.2014


Utdrag från Fastighetsförbundets utlåtande:

Korostettakkon kuitenkin, että taloyhtiön vastikepykälä on erittäin tulkinnanvarainen ja lopullinen tulkinta tässä yksittäistapauksessa ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa."

Här följer disponent Ann-Mari Jansson skriftliga  sammandrag  till Bolagsstämman.  

”Från fastighetsförbunds utlåtande framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen”.

Här bör kanske betonas att det i framtiden vore bra om åtminstone någon i styrelsen även behärskar finska.

Disponent Ann-Mari Janssons författade bolagsordning är oklar till många delar. Men varför önskade styrelseordförandena Ray Lindberg och Jonas Taipale föra tvisten till Tingsrätten? Enligt styrelseordförande Jonas Taipale handlare tvisten om 40 euro per månad. Skulle det inte ha varit enklare och billigare att göra en ny och klar Bolagsordning.

Litet biologi

Kinesisk Ullhands krabba
  Svenskt namn: Ullhands krabba
 Vetenskapligt namn:Eriocheir sinensis
  Familj: Eriocheir
 Ordning; Tiofotade kräftdjur

Förekommer sparsamt i södra Finland. Några enstaka krabbor och fångats i Uleåborgstrakten
 

Om du orkar läsa igenom  Fastighetsförbundets utlåtande märker du att det inte på något ställa sägs klart att vederlagskoefficienten bör vara 1.

I utlåtandet anges 4 gånger att om styrelsen vill ha ett korrekt utlåtande bör en domstol behandla frågan. Även D41:s ägare kan föra saken till domstol för att få ett korrekt slutgiltigt beslut.

A. Enligt fastighetsförbundets utlåtande gäller att om bolagsstämman 2014 anser att vederlagskoefficienten bör vara 0,25 så får källarna i radhuset inte användas som sovrum eller dylikt. Eller omvänt. Om källarna endast får användas som ”källare” bör vederlaget vara 0,25. Revisor Lars-Ove Backman har meddelat styrelsen att våra källare på grund av brandskyddsbestämmelser inte får användas som vanligt bostadsrum. Även rumshöjden och saknande av fönster bevisar att Lars-Ove Backman har rätt. Ganska enkelt att tolka Fastighetsförbundets åsikt, tyvärr inte för disponent och styrelse.

B. Styrelsen har meddelat Fastighetsförbundet att vi i radhuset för källardelen betalat vanligt vederlag (1,0) som för bostadsrum fr.o.m. april 2013 till juni 2014. Vi har alltså enligt styrelsen betalat utan att protestera. Det stämmer inte för hela perioden betalade vi enligt koefficient 0,25. I och med att styrelsen har gett Fastighetsförbundet felaktiga uppgifter, kanske också andra, kan inte Fastighetsförbundet ge ett korrekt svar. Tingsrätten har tydligen märkt detsamma och nämner inte hela utlåtandet i sitt sammandrag litet senare.

Juris doktor Johan Bärlunds kommentar. Jag är förundrad över Kiinteistöliittos utlåtande men "Eftersom styrelsen föreslår ett nedsatt vederlag för källarutrymmet, medger den ju att det inte är fråga om bostadsutrymmen. Och då är det ju enbart den bestämmelse i bolagsordningen som föreskriver vederlaget 0,25 x bostadsvederlaget som kan bli aktuellt att tillämpas, eftersom ordalydelsen även passar in på de fall då källarutrymmet är anknutet till en bostad".

Min kommentar:, Bolagsstyrelsen och senare även bolagsstämman har alltså godkänt 0,25 genom att rösta på 0,50. Juridik är ibland riktigt roligt, hoppas att styrelsen är av samma åsikt!

Styrelsen lyckas komprimera 8 A4 sidor till några rader på svenska. Styrelsen kommer med ett eget kompromiss förslag, källarna i radhuset är varken källare eller bostadsutrymmen. Inte äns Kiinteistöliitto kom på denna finurliga tolkning som inte heller bolagsordningen känner! Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön"! Följande citat "Yhtiökokous ei voi lähtökohtaisesti päättää vastikkeiden jakautumisesta osakkeenomistajien kesken muuten kuin noudattaen yhtiöjärjestyksen mukaisia maksuperusteita". 

 

EXPERTER FINNS DET GOTT OM - KANSKE?

Styrelsen har beslutat att inte godkänna Andelsbanken Raseborgs ( OP Raseborg) jurists muntliga (?) utlåtande,  att inte godkänna revisors Lars-Ove Backmans skriftliga utlåtande, att inte godkänna Professor, juris doktor Johan Bärlunds skriftliga utlåtande, att inte godkänna Fastighetsförbundets muntliga (?) uttalande och att inte godkänna för dyra pengar inskaffat skriftligt utlåtande från Kiinteistöliitto!

Citat från Styrelseordförande Ray Lindbergs
brev 19.12.2013 "vi är inte experter i den här frågan inom styrelsen och vi måste således ty oss till utomstående experter och vi måste kunna lita på vad de säger"!

Styrelsen litar inte på utomstående experter, erkänner att den egna kunskapen inte räcker, så vad göra?

Deltagarna i BOLAGSTÄMMAN16.06.2014 får 3 alternativ att analysera bolagsordningen och bostadsaktiebolagslagen! På 10 minuter är resultatet klart. Minoriteten betalar mera och därmed betalar majoriteten mindre! Garanterat inte korrekt enligt bolagsordningen och helt fel enligt bostadsaktiebolagslagen! "Yhtiökokous ei voi lähtökohtaisesti päättää vastikkeiden jakautumisesta osakkeenomistajien kesken muuten kuin noudattaen yhtiöjärjestyksen mukaisia maksuperusteita"

 

Bolagsstämman 16 juni 2014

Jag behandlar enbart punkt 14 här. Resten kommer senare
Besluta om "källarvederlaget" för kombination bostad + källare

Styrelsen meddelade skriftligt citat "Från fastighetsförbundets utlåtande framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen ".Enkelt och klart, tänk att Kiinteistöliitto behövde hela 8 A4 sidor för samma meddelande. Läs utlåtandet, kanske Kiinteistöliittos uttalande inte var riktigt så klart? Kanske styrelsens översättning är direkt missvisande?

Styrelsen föreslår vederlaget för källare m2 till 0,5 x bostadsvederlag. Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön"!

Före kallelsen till bolagsstämman begärde jag muntligen att styrelsen skulle bifoga revisorns och Juris doktor Johan Bärlunds utlåtande med handlingarna. Styrelsen godkände inte detta antagligen för att det helt gick emot styrelsens förslag. Bara besvärligt om det finns olika åsikter!

Styrelsens förlag godkändes med överväldigande majoritet, annat var inte att vänta.. En kommentar från  aktieägaren Per-Olof Karsten var när han såg fotografierna från min källare "vem skulle betala något för såna här källare" och därefter röstade han för förhöjningen!
Någon tycker säkert att jag borde ha besvärat mig mot bolagsstämmans beslut. Enligt Kiinteistöliittos utlåtande "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön", var det onödigt!.

 

Bolagsstämman 16.06.2014, sammandrag.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag. Här gick mycket fel, en bolagsstämma kan inte rösta om olika alternativ då det gäller vederlagen enligt Bostadsaktiebolags lagen, bolagsstämman kan inte ändra grunderna för vederlag utan att bolagsordningen förnyas, bolagsstämman kan inte höja grunderna för vederlag utan att respektive aktieägare godkänner det, det får inte finnas mera röster än det finns deltagare + fullmakter. Många frågade på mötet om faktiskt allt nu går rätt till, men fick ett lugnande svar av vår Disponent Ann-Mari Jansson. Bolagsstämman har rätt att göra till och med olagliga beslut, men om styrelsen sedan verkställer dem gör sig styrelsen skyldiga till brott. 


Vi fortsätter, protokoll, Folksam ....

Kommentar 19.04.2015. Jag har nu efter nästan ett års väntan erhållit de styrelseprotokoll som berör "källarna". Även protokollet från Bolagsstämman 2014 erhöll jag med 4 veckors försening.  

 

  1. Mitt meddelande till styrelsen för Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs 2014-07-27

    Bolagsstämman beslöt 16.06.2014 att vederlaget för radhusets källare beräknas enligt koefficient 0,50. Enligt bolagsordningen förekommer inte ett dylikt vederlag, varför enligt Kiinteistöliitto beslutet är ogiltigt. Professor jur. dr Johan Bärlund är på samma linje och anser att bolagsstämman rent juridiskt har beslutat att grunden för vederlaget då det gäller radhusets källare är såsom tidigare eller 0,25.

    Styrelsens svar var litet förvånande, då ur svaret framkommer att styrelsen inte kan ändra på styrelsebeslut eller Bolagsstämmobeslut


Nu kunde en ansvarsfull styrelse och disponent ha förhindrat en kostsam rättegång

Styrelsens enda "bevis" Fastighetsförbundets oklara utlåtande har redan en domare förkastat. Det gjorde även domaren i Tingsrätten litet senare!

Jag hade vår revisor Lars-Ove Backmans klara besked, Johan Bärlunds klara besked, enligt styrelseprotokoll även juristen vid Raseborgs Andelsbank och Fastighetsförbundets åsikt. Bostadsaktiebolagslagen, relativt ny från 2010 har ett enkelt och klart språk, därtill finns det en massa anvisningar från såväl Justitieministeriet, Fastighetsförbundet, Disponentcentralen o.s.v. Antagligen har styrelsen och disponenten inte haft intresse att fördjupa sig i problematiken, som endast styrelsen och disponenten anser att finns!

Eller som min jurist skrev efter att ha gått igenom hela korrespondensen mellan mig och styrelsen: normalt kontaktar jag motparten för att försöka hitta en förlikningsväg. Denna gång anser jag att det är onödigt!


Nya jurister och nya besked 08.08.2014

En ny jurist, men slutsatsen är densamma som alla andras. Vederlaget skall vara 0,25! Och några andra möjligheter finns det inte enligt Bolagsordningen!
Folksam har redan meddelat att de kommer att kräva alla domstols och advokatkostnader betalas av Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs. Här är alla jurister av samma åsikt, ja utom Andelsbanken Raseborgs ( OP Raseborg) anonyma jurists muntliga uttalande nummer 2 (om det finns?), så egentligen borde det inte finnas något oklart! Dyrt blir det, men Lantmannagården har ganska mycket på bankkontot så det är inget problem.

Till Västra Nylands Tingsrätt 09.09.2014

Jag hade redan före bolagsstämman 16.06.2014 funderat att för hela "soppan" till domstol och även meddelat vår disponent mitt beslut.
- Vår revisor Lars-Ove Backman har skriftligt meddelat att vederlaget bör beräknas enligt 0,25 enligt gällande bolagsordning
- Fastighetsförbundet har hela 5 gånger skriftligt rekommenderat styrelsen att problematiken förs till domstol men även enligt min tolkning att vederlaget bör vara 0,25.
- Juris doktor, professor Johan Bärlund ansåg att jag behöver en jurist, speciellt som även återbetalning av kapitallånet strider mot Bostadsaktiebolags lagen och Bolagsordningen.
-8 jurister har meddelat sin åsikt, därav en domare. En del svar är litet kryptiska  men jag tolkar svaren så att 7 + vår revisor anser att grunden för vederlaget då det gäller radhusets källare bör vara 0,25.
- Jurist (en eller flera) vid Andelsbanken Raseborg  har enligt styrelseprotokollen angett att 0,25 är den korrekta eller att 0,50 är den korrekta och därtill även litet senare via Tingsrätts protokoll att 1,0 är den korrekta koefficienten. Antagligen får hen rätt!!

Från fastighetsförmedlare blir jag rekommenderad Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy, specialister just på fastigheter och bostadsaktiebolag. Kontaktar dem och processen började. På grund av att jag erhöll mötesprotokollet från Bolagsstämman 16.06.2014 betydligt senare än lagen föreskriver blev det litet skyndsamt. Vi hade endast 1 månad på att inlämna vår protest till Tingsrätten. Vi lyckades, 9 september 2014 var vår skrivelse avsänd. sammanlagt 40 sidor. Om någon är intresserad kan jag sända en kopia, men innehållet finns i stort ovan.

Bostads AB Lantmannagårdens juridiska ombud Peter Högnäs från OP Raseborg har meddelat Tingsrätten

 Att D41 (min) källare står i förbindelse med en affärslägenhet. Stämmer inte.

 Att vi betalat enligt koefficient 1,0 från våren 2013 – juni 2014, Stämmer inte, vi betalade enligt 0,25.

 Att styrelsen vänligen ville sänka vårt vederlag med 50%. Stämmer inte styrelsen ville höja vårt vederlag med 100%.

 Med beaktande av rättegångskostnadernas omfattning och även det faktum att kärandens intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden skall kärande oberoende utgången i målet förpliktas ersätta svarandebolagets  rättegångskostnader. Stämmer inte, det gäller totalt euro 4750,52 för det första året och därefter ungefär lika mycket i fortsättningen.

Därtill hänvisar styrelsen via Peter Högnäs OP Raseborg till en ny bolagsordning som inte finns?????

Styrelsen meddelar även via Peter Högnäs, OP Raseborg att då vi i radhuset inte vänligen godkänner en sänkning i sämja från 0,80 till 1,60 (?)  kommer vårt källarvederlag oberoende av dom att i fortsättningen vara 3,20. Detta har alltså styrelsen meddelat Tingsrätten före dom givits! Kanske inte så klokt att meddela Tingsrätten ”Vi struntar i era beslut” 

Västra Nylands Tingsrätts dom gavs 4.5.2015 (här direkta citat)

 

Påstått felaktigt vederlag för källarutrymme som hör till lägenhet D41

I 5§ bolagsordningen fastställs grunden för bostadsvederlaget. Bolagsordningen har ansetts lämna rum för tolkning av vilken orsak bolagsstämman har fattat beslut om grunden för bostadsvederlaget för de källarutrymmen som anknyter till bostäderna D41, D42 och D43 (protokollets punkt 14)

Enligt bolagsordningen (5§ 4 mom.) utgör vederlaget för i källarplanet befintliga utrymme, som inte står i förbindelse med ovan liggande affärslägenhet, 0,25 gånger bostadslägenheternas vederlag. Grunden för beräkningen av vederlagets storlek för lägenheterna utgörs av golvytorna (bolagsordningen 5§ 1 mom).

Såsom framgår ur bolagsordningen (5§ 3 och 4 mom.) ska vid fastställande av bolagsvederlaget beaktas att det föreligger två olika slag av källarutrymmen; dels sådant källarutrymme som står i förbindelse med affärslägenhet och för vilket uppbärs vederlag enligt koefficient 0,5 (5§ 3 mom), dels sådant källarutrymme som inte står i förbindelse med affärslägenhet och för vilket uppbärs bolagsvederlag enligt koefficient 0,25 (5§ 4 mom.).

Såsom framgår ur 4§ bolagsordningen ingår det i lägenheterna D41 - D43 såväl bostads- som källarutrymmen (enligt bolagsordningen ingår det i kärandens lägenhet D41 golvyta 97+51 m2, varav 51 m2 utgör källarutrymme). Ifrågavarande i bolagsordningen såsom källarutrymme nämnda del är belägen i byggnadens källarvåning och den är även faktiskt byggd för användning såsom källare. Det i källaren befintliga utrymmet lämpar sig inte för boende, efter där saknas sådana fönster som fordras av boendeutrymmen. Dessutom ät utrymmet lägre än boendeutrymmen  och det saknas en sådan slutlig bearbetning som är sedvanlig för boendeutrymmen.

Enligt sin tidigare praxis har bostadsbolaget uppburit ett vederlag för lägenheternas D41 -D43 källarutrymmen enligt koefficient 0,25. På grund av meningsskiljaktigheter som uppstått om bolagsordningens innehåll har svarandebolagets styrelse hänför frågan om bolagsordningens tolkning att avgöras av bolagsstämman. Bolagsstämman har 16,6,2014 beslutit att vederlag enligt koefficient 0,5 ska uppbäras för ifrågavarande källarutrymmen.

Bolagsstämmans beslut är i strid med bolagsordningen, vilket även konstaterats i protokollet. Något sådant alternativ att för ett källarutrymme som står i förbindelse till bostadslägenhet skulle uppbäras ett vederlag enligt koefficient 0,5 förekommer inte i bolagsordningen.

Avgörande är att bolagsstämmans beslut är i strid med bolagsordningen och lagen om bostadsaktiebolag. Eftersom beslutet i protokollet konstaterats vara i strid med bolagsordningen, bör den häromständigheten anses ostridig. Följaktigt är beslutet ogiltigt.

Käranden har varken vid bolagsstämman eller senare godkänt att vederlag uppbärs i strid med bolagsordningen utan istället fordrat att vederlaget ska uppbäras för källarutrymmen som han besitter enligt koefficienten 0,25. Detta har motsvarat bostadsbolagets tidigare praxis, vilket även svarandebolagets revisor funnit riktigt och förenligt med bolagsordningen.

Enligt 3 kapitel 1 § lagen om bostadsaktiebolag är aktieägarna för att täcka svarandebolagets utgifter skyldiga att betala bolagsvederlag enligt de grunder som bestäms i bolagsordningen. En ökning av aktieägarens betalningsskyldighet gentemot svarandebolaget kräver aktieägarens samtycke enligt 6 kapitel 35§ lagen om bostadsaktiebolag. Ett beslut att uppbära vederlag i strid med bolagsordningen så att vissa aktieägarens betalningsskyldighet ökas i förhållande till andra kränker även i 1 kapitel 10§ avsedd aktieägarnas likställdhet.

Eftersom käranden inte gett sitt samtycke till beslutet att uppbära vederlag i strid med bolagsordningen, har bolagsstämman inte giltigt kunna besluta om att uppbära vederlag på en grund som är i strid med bolagsordningen.Västra Nylands Tingsrätts Dom

Västra Nylands Tingsrätt konstaterar att stämmobeslutet, som upptagits i punkt 14 i protokollet för bolagsstämman, strider mot bestämmelserna i 5 § 4 mom. i nu aktuella bolagsordning och bestämmelsen om aktieägares likställighet enligt 1 kapitel 10§ lagen bostadsaktiebolag.

Enligt 23 kapitel 2§ lagen om bostadsaktiebolag är ett stämmobeslut ogiltigt, om beslutet klart strider mot den likställighetsprincip som avses i 1 kap. 10§ och sådant samtycke av en aktieägare som avses i 6 kap. 28§. I målet är ostridigt att käranden inte har gett sådant samtycke som avses i sistnämnda lagrum.

I 24 kapitel 4 § om bostadsaktiebolag stadgas att ett beslut kan genom en dom med anledning av klandertalan förklaras ogiltigt eller ändras på yrkande av käranden. Enligt bestämmelsen kan på yrkande av käranden kan bolaget samtidigt förbjudas att verkställa ett ogiltligt beslut.

Med beaktande av ovan sagda förklarar tingsrätten stämmobeslutet 16.6.2014 nr 14 ogiltigt såsom avses i 23 kapitel 2§ lagen om bostadsaktiebolag till den del bolagsstämman beslutit att vederlaget för källarutrymmet som hör till lägenhet D41 fastställs till 0,5 gånger bolagsvederlaget för lägenheten ifråga och förbjuder verkställigheten av beslutet till den här delen.

Käromålet godkänns till den här delen.


Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Jonas Taipale och styrelsemedlemmen Vivika Elgh  godkänner Västra Nylands Tingsrätts dom 4.5.2015 som får laga kraft 4.6.2015.

Det finns även en tredje styrelsemedlem, men som ny medlem hade hen inte möjlighet på grund av tidsbrist (någon vecka) att sätta sig in i juridiken utan fick lita på de "gamla" styrelsemedlemmarna och disponentens sakkunskap. Tyvärr!

Disponenten och styrelsen har accepterat att de gjort beslut som strider mot:

Bostadsaktiebolagslagen: 1 kapitel 10 § (2 olika deldomar), 2 kapitel 2 § 3 moment, 2 kapitel 4 § 2 moment,  3 kapitel  1 §, 3 kapitel 4 § (2 olika deldomar), 6 kapitel 28 §, 23 kapitel 1 § (två olika deldomar), 23 kapitel 1 § 1 punkten. 23 kapitel 2 § samt kapitel 23 4§.

Därtill hänvisat till Högsta Domstolens dom av 2009:22 Punkt 22 vilket inte godkännes

RP 24/2009rd
 
Rättslitteratur; Jauhiainen Jyrki - Järvinen Timo A, - Nevala Tapio Asunto-osakeyhtiölaki Hki 2010 s. 63


Bostads AB Lantmannagårdens bolagsordning: 4 §, 5 §,  5 § 1 moment, 5 § 2 moment,  5 § 3 moment (2 olika deldomar) , 5 § 4 moment (2 olika deldomar),  6 § (2 olika deldomar), 6 § 1 moment (2 olika deldomar), 8 §

Därtill vilseledande disponentintyg daterat 29.10.2013

Västra Nylands Tingsrätt hänvisar därtill rättegångsbalken: 5 kapitel 27a §, 21 kapitel 1 § och 21 kapitel 3 §.

Egentligen påbörjades "soppan" som  Ray Lindberg kallade vederlags problematiken redan under hans tid som ordförande. På grund av att styrelseprotokollen från hans tid är synnerligen bristfälliga kan jag inte nämna övriga styrelsemedlemmars namn. Deltagande styrelsemedlemmar i mötena är åtminstone delvis felaktiga, därtill har åtminstone 1 beslut protokollförts utan styrelsebeslut samt cirka 7 styrelsebeslut inte protokollförts.

Mina (Karl-Johan Österman) kommentarer:
 
NYTT REKORD! Vi kan vara stolta, inget vanligt bostadsaktiebolag torde ha fått en fällande dom, sedan den senaste bostadsaktiebolagslagen togs i bruk, där styrelse och disponent lyckats göra lagstridiga beslut mot sådana massor av paragrafer! Eller borde vi skämmas? Jag menar styrelsen!

NYTT PREJUDIKAT! Här kan vi igen vara stolta! Domen angående kapitalvederlag torde vara den första sedan den senaste bostadsaktiebolagslagen togs i bruk. Om något bostadsaktiebolag i framtiden strider om kapitalvederlagen kommer domen mot Lantmannagården i Ekenäs att nämnas! Att vår styrelse och disponent ifrågasatte justitieministeriets kunskaper och anvisningar då det gäller kapitalvederlaget var nog mera än dumdristiskt.

MODIGT, ANSVARSLÖST, RISKABELT, KRIMINELLT (välj själv)
Styrelsen vågade ge Tingsrätten helt felaktiga uppgifter (straffbart?)

Rent moraliskt anser jag att disponent och styrelserna valda 2013 och 2014 borde ersätta bolaget för helt onödiga rättegångskostnader. Alla styrelsens vederlagsförändringar förbjöds av Tingsrätten. Juridiskt kan någon aktieägare även fortsätta processen, bör ske inom 5 år! Styrelsen nämnd ovan med Jonas Taipale som ordförande är ett minne blott, de gamla styrelsemedlemmarna + suppleanten från 2013, då hela härvan började, är inte mera styrelsemedlemmar. Kanske vi återgår till lag och ordning?

https://cristal.fi/se/osta/421-Museokatu-2.html
Myydään: Liiketila 106 m2
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs

Keskusta, Tammisaari, Museokatu 2

Velaton myyntihinta: 169000,00
Myyntihinta:             165699,52
Rahoitusvastike:          45,00/kk
Hoitovastike:             508,80/kk
Vesimaksu:                 48,00/kk


På allmänhetens begäran bifogas revisionsberättelserna för 2013 och 2014!
Önskar revisorerna  Lars-Ove Backman (1.1.-31.12.2013) och/eller Mikael Söderlund (1.1.-31.12.2014) kommentera Västra Nylands Tingsrätts dom utgående från revisionsberättelserna är Ni välkomna!


Bolagsstämman 30.06.2015

Det blev litet frågetecken då jag nämnde att styrelsen önskade sänka mitt vederlag från 0,80 till 1,60. Nu förstår jag ingenting (Per-Olof Karsten) och det förstår nog inte jag heller. Citat från styrelsens meddelande till Tingsrätten "enligt en korrekt tolkning av bolagsordningen skall som sagt vederlagets multiplikationskoefficient vara 1,0 inte 0,5. Detta betyder i praktiken att ändringen till 0,5 är en minskning av vederlaget från 1, inte en höjning från 0,25". En minskning alltså från 1 som vi aldrig betalat!
Nej, Karsten, Tingsrätten förstod inte heller "bevisföringen". I och med att vår disponent Ann-Mari Jansson inte godkände styrelsens citatet ovan förstod jag att det var lönlöst att fortsätta "diskussionen". Säkert enklare och klara med några skriftliga inlägg eller hur?

På begäran av bolagsstämmans ordförande om förklaring till varför Bostads AB Lantmannagården blivit dömd i Tingsrätten förkarade styrelsordförande Jonas Taipale hur svårt det nu är för honom att få ett nytt jobb. Stämmer säkert, du har nog skäl att vara orolig, men vad hade det att göra med Tingsrättens dom. Någon förklaring fick inte bolagstämman och lika tyst var även vår disponent Ann-Mari Jansson.

Styrelseordförandena Ray Lindberg (2013) och styrelseordförande Jonas Taipale ansåg att vår revisors anvisningar då det gäller bolagsordningen och aktiebolagslagen inte är tillförlitliga. Ändå föreslog styrelseordförande Jonas Taipale att samma revisor skall få fortsätta för perioden 2015/2016? Kanske inte så konsekvent, men jo det var rätt beslut. Även Tingsrätten ansåg att revisorns anvisningar var helt korrekta och styrelsernas fundringar helt förkastliga.!

Jonas Taipale - du berättade på stämman att jag sänt 100-tals E-mail till dig, disponent och styrelse. Perioden oktober 2013 - april 2015 sände jag sammanlagt 11 E-mail till er! Varför kommer du med ett sådant lögnaktigt påstående? Förklaring tack!

Per-Olof Karsten! Du ansåg att jag borde betala alla rättegångskostnader när jag inte äns försökt diskutera med styrelsen och disponenten. Om du läser igenom hela denna skrivelse (det kommer mera senare). Vad borde jag ha gjort mera?

Jonas Taipale - du berättade på bolagsstämman att polisen förbjudit mig att ha nätsidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs! Kanske du kunde sända mig en kopia av beslutet? Nej det kan du inte! Ingen polis, varken konstapel eller chef har någonsin krävt att jag skäll stänga någon internet sida! Varför kommer du med ett sådant lögnaktigt påstående?

Jessica - du berättade med fantastiska skådespelartalanger att jag sänt (dig?) styrelsen och disponenten en massa E-mail med förskräckliga bilder av otrevliga djur och insekter! Kanske du kunde returnera ett? Nej det kan du inte, jag har aldrig sänt E-mail åt er inkluderande bilder av djur till dig, disponenten eller styrelsemedlemmar!

Ann-Mari Jansson. Du sade ett flertal gånger att jag gjort polisanmälan mot dig och styrelsen. Det har jag aldrig gjort! Däremot har styrelsen polisanmält mig med dåligt resultat. Jo, det har varit nära, som du kan läsa i texten ovan. Vi fick som nu är bevisat de olagliga vederlagen i retur och jag fick antagligen de protokoll jag begärt utom ljug-protokollen naturligtvis. Med varför kunde du inte ge protokollen genast då jag begärde dem? Och varför kunde du inte bara följa bolagsordningen utan "egna" funderingar?

Jessica - jag förstår att du nästan tänkte (du också) polisanmäla mig för mina förskräckliga E-mail. Du vet att din man gör allt rätt och så försöker jag bevisa att han har fel ja  t.o.m. gjort olagliga beslut. Jag försökte bevisa att han hade fel med utlåtande från vår revisor, från jurister ja t.o.m. från en domare, citat från bostadsaktiebolagslagen, fastighetsförbundet, disponentförbundet osv. Jag trodde faktiskt då i början att jag kunde bevisa för din man att han hade fel. Nu har även Tingsrätten gett mig rätt. Jag kan förstår att det måste kännas helt overkligt och osannolikt att Tingsrätten anser att han, Jonas Taipale din man, tillsammans med de andra förstås, gjort en massa olagliga beslut och struntat i Finlands Lag och då närmast bostadsaktiebolagslagen. Kanske din upprördhet vändes åt fel håll?

Jonas Taipale - vi talade om den eventuella nya bolagsordningen. Du nämnde att jag försökte höja vederlaget för bilplatserna  till över 300 euro per bilplats. Det var visst 32 euro mitt förslag var, matematiken kan ibland vara svår eller hur?! 

Ann-Mari Jansson. Du sade flera gånger att jag förorsakat bolaget stora rättegångskostnader. Anser du inte att du och styrelsen är skyldiga till  kostnaderna. Eller borde vi i radhuset helt snällt ha betala de olagliga vederlagen nu och för alltid, godkänna bedrägligt disponentintyg, olagliga omröstningar då det gäller såväl innehåll som röstningssätt.. Tyvärr, du gav mig inget val!

Ann-Mari, Ray, Jonas, Vivica eller Rasmus. Hittar ni något i mina skrivelser allt sedan mars 2013 (då denna soppa började)  till dags datum där jag medvetet försökt ljuga eller gett felaktiga uppgifter? Anser ni att jag gjort fel då jag begärt utlåtande av vår revisor, av juris doktor Johan Bärlund, skaffat fram kopior, fått hjälp av Fastighetsförbundet och Magistraten och meddelat resultatet till er. Också disponentförbundet (heter det så på svenska?), Justitieministeriet, Tingsrätten och Polisen i Ekenäs har hjälpt mig. Det mesta har jag förmedlat till er för att ni skulle kunna analysera och bedömma. Resultatet, knappast har ni orkat läsa igenom allt, än mindre fundera "kanske vi ändå har fel"! En helt onödig och kostsam rättegång var tydligen ert mål!

Och ni andra som blev upphetsade av Jessica, Jonas och Ann-Maris svada. Kanske en kommentar skulle vara på plats!

KOMMENTARER TACK: Kommentarerna publiceras eventuellt på denna sida. Om du äger en aktie i Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, vänligen meddela även lägenhetsnummer. Tack! 

BOLAGSSTÄMMAN 2016

Emedan varken disponent Ann-Mari Jansson eller dåvarande styrelseordföranden Jonas Taipale ville redogöra på Bolagsstämman 2015 varför Bostads AB  Lantmannagården deltagit och förlorat en rättsprocess vid Västra Nylands Tingsrätt har jag begärt att styrelsen bifogar med handlingarna för Bolagsstämman 2016

A. Västra Nylands Tingsrätts dom 2015-05-04 i sin helhet, finns även här

B. Några förtydliganden, samt därtill en del enkla frågor till tidigare styrelseordförandena Ray Lindberg och Jonas Taipale. Kanske de skriftliga svaren kan ge åtminstone något svar på den många ???? Frågorna finns även här!    

C. Kostnadsberäkning, även indirekta kostnader, för hela rättegångsprocessen.

Disponent Ann-Mari Jansson har bekräftat att hon erhållit ovannämnda begäran 07.03.2016!


A. Styrelsemedlemmarna Per-Olof Karsten och Åke Juutinen (övriga i styrelsen och disponenten var jäviga) beslöt att Tingsrättens dom skall hållas hemlig samt att aktieägarna i Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs inte bör meddelas totalkostnaden för en dyr (Euro 10.000,00 - 15.000,00) och onödig rättegång! Affärshemlighet kanske?
eller
B. Disponent Ann-Mari Jansson har inte framfört mitt yrkande till styrelsen, vilken naturligtvis igen betyder att Bostadsaktiebolagslagen inte gäller i Lantmannagården. Enklast så?

A eller B. Jag har begärt att få styrelseprotokollet ifråga, som eventuellt skrevs vinter/vår 2016. Väntar fortfarande!

Har du någon kommentar eller önskar rätta något, välkommen via denna länk!Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid OP Raseborg kan kommentera. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens juridiska angelägenheter. Återkommer!

 

Finland 1917 5p grön frimärke Det självständiga Finlands första frimärke 1917.
Eliel Saainen (1873-1950) är konstnären.
 I dag värt ca 50 cent. Finns några stämplade eller ostämplade i lager om du är intresserad.
kj@kjosterman.com

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Del 3. Cykelägarna jublar. En 23 m2 cykelkällare är nu 227 m2 enligt Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten. Men var finns de extra 204 m2? Stulna?

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands  Tingsrätt!

Del 5. Kan en disponent och styrelse besluta vem som får representera en lägenhet med flera delägare på bolagsstämman? Naturligtvis, mindre stridigheter! Måste representanten vara delägare i lägenheten? Naturligtvis inte!


www.poliisi.fi
www.oikeus.fi
www.kiinteistoliitto.fi
www.kauppalehti.fi
www.isannointiliitto.fiwww.nordea.fi
www.vmtarvike.com Samlartillbehör, album, för frimärken, mynt, kapsyler, kort och mycket annat
www.vmstamps.com Frimärken från Hela Världen
www.kjosterman.com Frimärks och myntaffär, bara rester kvar!
www.herpetomania.fi Här hittar du en massa uppgifter om ormar, kräldjur och annat roligt 

web stats