© J Westman 2002, 2005, 2008, 2012   JW mars 2002, uppdat 31 okt-12

Människans historia: "Antingen-eller" blir "både-och".

Det händer rätt ofta i vetenskapen att "antingen-eller"-uppställningar kan ersättas med "både-och" - det vill säja att vardera parten i en lärostrid har delvis rätt. Teorierna om människans utveckling har de senaste årtiondena varit tudelad, mot uppfattningen att urmänniskor bara en gång uppstod i Afrika, spriddes över Gamla världen och utvecklades var och en på sitt håll står tesen att flera vågor av utvandring från Afrika sopade undan ättlingarna från de tidigare utvandringarna. Nyaste genetisk forskning ger vid handen att ingendera modellen har helt rätt - men ingendera har helt fel heller.

Fossilen av för-människor och urmänniskor - vad vi nu vill kalla dem - visar att de första typerna uppstod i östra Afrika för mer än tre-fyra miljoner år sedan, och att något mer utvecklade varelser som hade börjat använda enkla stenverktyg var i farten där för drygt två miljoner år sedan. De här varelserna hänförs redan till släktet Homo, om artnamnen bråkas det från fossil till fossil, men den vanligaste typen är Homo erectus, den upprättgående människan. Namnet är också det äldsta och har för den skull prioritet om andra artnamn , som H.habilis eller H.ergaster av någon anledning kommer att slopas.

För 1,8 till 1,7 miljoner år sedan skedde en utvandring, och fossilfynden visar att utvandringsvågen rätt snabbt nådde ut över hela Gamla Världen, ända till Ostasien. Homo erectus gick faktiskt så långt man kan gå utan att bli mer än lite våt om fötterna alltså, det finns faktiskt de som hävdar att H.erectus tog sig ut bland öarna på nånslags flottar. Så här långt råder överensstämmelse, men sen uppstår frågan vad hände sedan.

Forskare i Asien tillexempel förfäktar gärna att deras fina H.erectus-fossil är fossil av förfäder som har utvecklats i deras område och gett upphov till dagens människor där. I Europa och i USA gäller tesen "dom kom från Afrika", det vill säja att modernare typer av människa utvecklades i Afrika. I åtminstone två eller tre nya vågor utvandrade de därifrån och sopade undan de tidigare - ersatte dem. Tesen "ut ur Afrika" har, åtminstone när det gäller modärn människa, fått stöd av den genetiska forskningen dår det i slutet av åttitalet kom fram att arvsanlagen i mitokondrisk DNA - som bara ärvs ner från mor till dotter - skulle visa att alla människor idag hade en trång krets av stammödrar för ca 200 000 år sedan - man präglade uttrycket "mitokondriska Eva" för att spetsa till det hela. Enligt den här tesen skulle alla de olika typerna av människa som lever idag, alla tillhör den enda arten Homo sapiens, ha utvecklats under de senaste hundratusen åren.
  När den manliga Y-kromosomens förändringar studerades efter sekelskiftet blev bilden aningen annorlunda - allas vår äldsta gemensamma förfader, "Y-kromosom-Adam", förefaller att ha levt för under 100 000 år sedan. I Afrika.

Lite problematiskt är dethär för fossilfynd i Israel och Libanon tyder på att neandertalliknande människa, Homo neandertalensis och tidigmodärn Homo sapiens -människa skulle ha levat samtidigt i samma områden - nära nog samma grottor - men man påpekar att det där är en skenbar samtidighet. Och förresten har ju DNA från neandertalar-ben kunnat utvinnas för nåt år sedan och det visade att den sista gemensamma förfadern och –modern till modärn människa och neandertalmänniska levde för senast 500 000 år, mera sannolikt 700 000 år sedan. Sendess har arterna gått skilda vägar.

Emellertid har de genetiska analyserna breddats, och man har studerat gener även från de egentliga kromosomerna. Det handlar fortfarande om att jämföra gen-material från människor som lever idag och dra slutsatser ur gemensamma drag och skillnader - jag ska inte gå in på det oerhört tekniska resonemanget bakom tolkningarna, publicerade i Nature i början av februari 2002.

Resultaten är emellertid entydiga - jovisst, det har skett utvandringar från Afrika i minst tre vågor; den första för 1,7...1,8 miljoner år sedan, en andra nångång för 600 000 år sedan och den tredje stora vågen för kring 100 000 år sedan. Utvandringarna satte spår i både skallarnas byggnad - för varje gång blev hjärnvolymen större - men även kulturella spår i form av mer utvecklade verktyg.

. Såsom de som förfäktar utveckling var och en på sitt håll har det också skett en genetisk överföring mellan befolkningsgrupperna över hela människosläktets område under de oerhört långa tidrymderna mellan utvandringsvågorna. Hur har det gått till, ja föga förvånande är det utvandrande män som lämnar genetiska spår efter sig. Våra dagars kringresande spermaskvättor har alltså långa anor att falla tillbaka på.

De stora utvandringsvågorna ledde inte heller till att den föregående befolkningens genetiska arv försvann spårlöst. Också då har det skett en viss genetisk upptagning. Det är samma fenomen forskarna iakttar i befolkningsrörelser bland Homo sapiens senare än för 100 000 år sedan. Hur det gick till i lite mindre skala kan man också läsa i historien om europeernas invasion i Amerika, Afrika och Australien.

Den här genforskarbilden är naturligtvis mycket grovt tecknad - det handlar ju om prover från människor som lever idag. och vad de proverna kan säja om arvsgången under tusentals och tiotusentals generationer. Tillockmed betydande enskilda händelser försvinner helt. Som tillexempel fallet med neandertalarna. Oemotsagda blir slutsatserna säkerligen inte. Det viktiga är ändå att man inte längre kategoriskt kan förneka genetiskt utbyte över hela människosläktets utbredningsområde. Under några tiotusental år hinner människor vandra ganska långt, också av och an. Lika lite kan man längre förneka att utvandringar från Afrika drar upp de stora temata i mänsklighetens uppkomst. Alltså: ett sterilt gräl "antingen eller" som omvandlas till ett "både-och" för fortsatt forskning, som berikar och fördjupar kunskapen om oss själva.


Läs mera om evolutionen och om mäniskans evolution i
Utvecklingen på bettet  Evolution till tänderna,
Genklockan
Världens äldsta yrke.
Människan är ett konstigt djur
En miljon år före Kristus
Blott ett litet, litet gen-fel
En liten lurvig krabat

Skicka kommentarer till
e-hemadressen
juhaniwestman@gmail.com
eller sommarstugan
juhani.westman@pp.inet.fi

Tillbaka till första evolution-sidan.
Tillbaka till paradsidan.