framtid.html
© J Westman 2002, 2005, 2007, 2012

   En halv miljard år kvar
   Om livets och jordens framtid .
  Solsystemet och Jorden har existerat i fyra och en halv miljard år och det säjs ofta att solen kommer att lysa som nu minst lika länge till. Dessvärre är det inte så. Den största klimatupphettningen står för dörren, och det är nånting ingen klimatfanatism kan göra ett skvatt åt. Solens strålning har tilltagit sedan Jorden uppstod och fortsätter att tillt aunder de kommande årmiljardernas lopp. I stället för fyra till fem miljarder år ytterligare av liv på Jorden har livet på vår planet bara högst en halv miljard år kvar.


JW 30.09 2002, senast uppdat 19 dec 2012

Det stora miljöhotet i våra dagar säjs vara den uppvärmning som förorsakas av människans ökande koldioxidutsläpp. Sant eller ej, jordens klimat är i högsta grad variabelt, och ett uppvärmningsskede pågår, men om några tusen år kommer nästa istid vad än klimatupphettningsfanatikerna må tycka.
Miljöstöringar och eventuella klimatkatastrofer kan verka störande eller sätta punkt för den mänskliga civilisationen, som vi känner den nu. I värsta fall blir det återgång till stenålden, men denna omgång utan alla de lätt åtkomliga mineralförekomsterna, dem har vi ju vid det laget slösat bort. Biosfären på jorden drar väl då en kollektiv lättnadens suck, efter högst en miljon år av störningar från mänskligheten tar normal evolution vid igen. Arter av växter och djur kommer till, växelverkar med varann och med sin klimatiska omgivning, frodas, råkar illa ut och dör bort för att efterträdas av nya arter i ett ekologiskt kalejdoskop. Klimatet förändras, med tiden även påverkat av förändringarna i kontinentalfördelningen, både i höjdled och ytmässigt, när kontinentalförskjutningen flyttar på landmassorna, spjälker upp dem och fogar ihop dem igen.

På sikt - geologiskt talat, när forskarna diskuterar framtiden om hundratals miljoner år och miljarder år, är Solen den huvudskyldiga till det som kommer att ske. Solen blir långsamt, långsamt hetare, som en del av sin normala utveckling.

Alltsedan solen uppstod har värme-utstrålningen tilltagit. För fyra miljarder år sedan strålade den då unga solen ut bara 70 procent av den värme den strålar ut nu. Då hade Jorden en atmosfär av koldioxid, så vattnet här frös inte allt till is även om det var nära i ett par omgångar. Så kom livet med fotosyntes och koldioxiden försvann till fritt syre och fossila bränslen. Nu är människorna ute och går, men det är övergående, vi försvinner senast om några hundra tusen år, i enlighet med biologiens lagar om alla arters förgänglighet, om vi inte själva har lyckats skriva finis före det.

I bakgrunden har vi alltså ändå det som sker i Solen. Solen är ju en gigantisk fusionsreaktor. I solens kärna slås oupphörligt väteatom-kärnor samman till helium-atomkärnor. Den genomsnittliga partikelmassan i solens kärna stiger sakta, då fyra väte-atomkärnor blir en helium-atomkärna, men för att balansera trycket därinne tvingas solens kärna att dra sig samman. Solkärnan blir hetare, och reaktionerna förlöper snabbare, alltså energiflödet ökar.
   På en miljard år stiger solens värmeutstrålning med tio procent, och det för med sig först ett par hundra miljoner år avtagande drivhuseffekt, då mer och mer koldioxid binds i berggrunden, men sedan en tilltagande drivhuseffekt, därför att drivhusgasen vattenånga i atmosfären kommer att öka. Senast om en halv miljard år , sannolikt redan tidigare, kanske om endast 300...400 miljoner år, kommer jordens medeltemperatur att ha stigit till omkring +50oC. Vattenmängden på Jorden börjar minska, därför att den del av vattenångan som når den övre atmosfären bryts upp av Solens ultraviolettstrålning och väteatomerna rymmer ut i rymden. Vi har i bästa fall en dryg halv miljard år kvar innan Jorden torkar ut. En halv miljard år, femhundra miljoner år alltså, är ändå en mycket lång tid, lika mycket som det redan har funnits flercelliga organismer som har lämnat fossila spår på Jorden.

Och vad händer sedan?

När Jorden torkar ut kommer all den koldioxid som har varit löst i haven eller bundits kemiskt i berggrunden att läcka ut tillbaks i atmosfären och drivhuseffekten ökar. Det är i det skedet det lilla som finns kvar av biosfären slutligt och definitivt går under.

Om 3,5 miljarder år i framtiden kommer solen att stråla ut 40 procent mer värme än nu. Då har Jorden en tät koldioxidatmosfär med ett gastryck som är tiofalt det vi har idag, och förhållandena på jordens yta är lika dem som råder på Venusytan idag - ett par hundra grader hett, snustorrt, svavelföreningar i mängder och massor.

7 miljarder år från nu händer nya saker inne i Solen. Till en början sväller Solens yttre upp till dubbelt eller trefaldigt den nuvarande diametern. Jordens atmosfär hettas upp såpass att den försvinner i rymden. Efter 700 miljoner år - 7,7 miljarder år från nu - kommer igen en ny fas, då Solens yttre delar sväller upp till sådär 160 gånger den nuvarande diametern. Det sker i flera omgångar. Planeterna Merkurius och Venus försvinner i den röda jättens inre - och jorden då: ja kanske Jorden inte sväljs upp, men yttemperaturen stiger periodvis till minst 1 500o, vilket är klart rödglödande. Hela jordytan täcks av smält lava och de yttre skikten - de som i dag bildar jordskorpan - de kommer att förångas ut i rymden.

Solens slut kommer efter mindre än 200 miljoner år av röd jätte-stadium - en serie uppstötningar slungar ut mänder av solens material men största delen blir kvar och reaktionerna i solens inre tar slut knappt 8 miljarder år från nu. Solen har då blivit lite under 12,4 miljarder år gammal. Den krymper då rätt snabbt till en vit dvärgstjärna som inte är mycket större än vad Jorden är nu, med stor hetta på ytan men mycket liten värmeutstrålning eftersom ytan är så liten - och kommer då att ha kring sig ett par utbrända inre planeter - Jorden och Mars, som blir djupfrysta - och de yttre planeterna med sina månar som har haft en 700 miljoner år varm period och sedan grillats i 200 miljoner år, men sedan får det ännu kallare än de har det nu.


Skicka kommentarer till   juhaniwestman@gmail.com

Tillbaka till första astro-sidan.
Tillbaka till paradsidan.